+421 905 862 890 +421 918 062 551 info@sba.sk
Trnavská cesta 106 821 01 Bratislava
       

O čom bola tohtoročná konferencia Budúcnosť slovenského bioplynu 2023?

O čom bola tohtoročná konferencia Budúcnosť slovenského bioplynu 2023?

Mesto Martin sa 19. a 20. októbra opäť stalo centrom slovenského bioplynového priemyslu. Slovenská bioplynová asociácia tu zorganizovala už deviaty ročník odbornej konferencie s názvom Budúcnosť slovenského bioplynu 2023. Cieľom konferencie bolo oboznámiť zúčastnené strany s aktuálnou situáciou a perspektívami v oblasti elektroenergetiky, produkcie biometánu, spracovania biologicky rozložiteľných odpadov a nových technológií pre bioplynové stanice.

Na deviaty ročník zavítalo viac než 130 hostí, medzi nimi aj zástupcovia úradov a ministerstiev, s ktorými spoločne prekonávame prekážky pre rozvoj bioplynového sektora. Zároveň sme privítali aj hostí z Talianska a Rakúska, ktorí účastníkom porozprávali o inovatívnych riešeniach pri transformácii na biometán alebo kompostovaní digestátu. Konferenciu už tradične otváral predseda SBA Vladimír Šošovička spolu s odborným garantom konferencie zo združenia CZ Biom, Martinom Schwarzom.

Blok 1. Elektroenergetika:

Nosnou témou prvého bloku boli podporné služby pre distribučnú sieť elektriny. Pri očakávanom konci podpory výroby elektrickej energie (medzi rokmi 2025-2028) môžu pre mnoho bioplynových staníc predstavovať dodatočný výnos. K podporným službám, ktoré majú nízke investičné náklady a môžu priniesť zaujímavý zisk pre prevádzkovateľa BPS, sa vyjadrili aj zástupca Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, predseda Slovenskej bioplynovej asociácie, konateľ spoločnosti GreenBAT a predseda Slovenskej batériovej asociácie. Pohľad na službu, ktorá v niektorých krajinách tvorí až 50% z poskytovania flexibility pre distribučnú sieť, je na Slovensku zatiaľ neistý. Poskytovanie podporných služieb bioplynovými stanicami, ktoré neplánujú v budúcnosti prejsť na biometán je však ďalším z množstva prínosov, ktoré BPS môže prinášať spoločnosti. Prvý blok uzavrel diskusný panel so zúčastnenými rečníkmi.

Blok Elektroenergetika: Diskusný panel (zľava): Marián Smik, Vladimír Šošovička, Miroslav Kret, Marek Priesol / Zdroj: SBA

Blok 2. Biometán:

Najrozsiahlejší blok bol plný aktuálnych tém medzi ktoré patrili aj transformácia bioplynových staníc na biometánové, úspora emisii, plánované grantové schémy ale aj nové technológie na čistenie bioplynu. Biometánový blok otvoril europoslanec Robert Hajšel, ktorý v krátkom príhovore z Bruselu zdieľal s účastníkmi svoju víziu rozvoja biometánu na Slovensku a opísal podporu Európskeho parlamentu a Európskej komisie v tejto veci. Smerovanie Európskej únie potvrdzujú aj ambiciózne ciele v produkcii biometánu, ktoré si EÚ do roku 2030 stanovila. Zástupca z SPP-distrubúcia účastníkom predstavil novospustený Register obnoviteľných plynov SR (ROP), ktorý má za úlohu mapovať údaje vyprodukovaného slovenského biometánu a zjednodušiť tak medzinárodný aj vnútroštátny obchod s touto čoraz žiadanejšou komoditou. Aj tento blok bol obohatený diskusiou v podaní odborníkov na obchod s biometánom a výpočet emisnej úspory pri transformácii na biometán.

Blok Biometán: Diskusný panel (zľava): Július Roth, Dalibor Delong, Martin Schwarz, Petr Kalina / Zdroj: SBA

Blok 3. Biologicky rozložiteľný odpad:

Druhý deň konferencie sa niesol v znamení legislatívy a technologických riešení pre nakladanie s digestátom. Zástupcovia ministerstva životného prostredia, ministerstva pôdohospodárstva, ÚKSÚP-u a kompostární diskutovali spolu s vedúcim sekcie Enviro z radov SBA na otázky, ktoré najviac trápia každého producenta digestátu. Medzi záverečnými prezentáciami si mohli učastníci vypočuť aj novinky o online trhovisku s odpadom alebo alternatívach kukuričnej siláže.

Blok BRO: Diskusný panel (zľava): Marian Kobolka, Cyril Burda, Lucia Horeličanová, Monika Halásová, Matej Štefánek / Zdroj: SBA

SBA sa chce poďakovať všetkým účastníkom, prednášajúcim a partnerom podujatia tohtoročnej konferencie. Vidíme sa opäť o rok, pri jubilejnom 10. ročníku.

Všetky prezentácie sú dostupné aj v našej členskej zóne.

Comments are closed.