+421 905 862 890 +421 918 062 551 info@sba.sk
Trnavská cesta 106 821 01 Bratislava
       

Členstvo

Kto sme?

SBA je dobrovoľnou, nezávislou a nepolitickou organizáciou. Sme záujmovým združením právnických osôb založeným podľa ust. § 20f a násl. Občianskeho zákonníka. Združenie je právnickou osobou s právnou subjektivitou.

SBA pôsobí ako priemyselný klaster, ktorý sa chápe ako koncentrované zoskupenie nezávislých, regionálne a nadregionálne prepojených právnických osôb a pridružených inštitúcií, s potenciálom zvyšovať ich konkurencieschopnosť.

Naše ciele

  • vytvárať podmienky pre vzájomnú výmenu skúseností a podporu členov,
  • vytvoriť podmienky na presadzovanie podnetov členov, obhajovať ich záujmy a poskytovať im metodickú pomoc,
  • vytvoriť platformu pre spoluprácu so štátnymi orgánmi, zabezpečiť zastúpenie asociácie v poradných orgánoch, komisiách a pracovných skupinách súvisiacich s problematikou výroby bioplynu,
  • vytvoriť podmienky na aktívnu účasť na tvorbe legislatívnych návrhov a pripomienkovanie navrhovaných predpisov,
  • organizovať podujatia súvisiace s výrobou bioplynu, byť partnerom a odborným garantom pri organizovaní takýchto podujatí,
  • zapájať svojich členov do medzinárodných projektov a napomáhať využívaniu fondov,
  • vytvoriť a permanentne aktualizovať spoločnú informačnú sieť (internetovú stránku) zabezpečujúcu dobrý prístup k informáciám v oblasti vymedzenej v ods. 2,
  • podporovať spoluprácu členskej základne so slovenskými aj zahraničnými inštitúciami a združeniami a s odborníkmi v problematike výroby bioplynu a reprezentovať slovenskú komunitu v zahraničí.

Vízia

Našou víziou je najkomplexnejšie slovenské prostredie pre efektívny a energetický systém s najlepším možným spracovaním bio odpadu a produkciou bio energie.

Prihlášky

Prihlášky je nutné vyplniť a poslať v elektornickej podobe na e-mailovú adresu: info@sba.sk alebo fyzicky na adresu asociácie uvedenú na tejto stránke.

Stiahnuť PDF súbor Prihláška za riadneho člena SBA - pre bioplynové stanice

Stiahnuť PDF súbor Prihláška za pridruženého člena SBA - pre technologické a iné spoločnosti

História

Na začiatku na Slovensku bolo málo bioplynových staníc. Keďže stanice boli rozmiestnené desiatky kilometrov od seba prevádzkovatelia sa nepoznali, no potreba zdieľať si informácie a vzájomne si pomáhať bola čoraz silnejšia. Pani Erika Fečke Gyöngyová od roku 2009 robila špeciálneho poradcu pre bioplynové stanice a vykonávala biologický dozor (servis, poradenstvo) na bioplynových staniciach vo firme, ktorá vlastnila tiež bioplynovú stanicu v zahraničí. Vďaka pravidelnej osobnej komunikácií so slovenskými prevádzkovateľmi bioplynových staníc poznala osobne každého prevádzkovateľa bioplynovej stanice. Vnímala ich otázky, potrebu združenia sa a vzájomnej pomoci, a preto v roku 2012 založila asociáciu s ďalšími bioplynovými stanicami: PD Smolinské, Družstvo Agrospol, Boľkovce, RD v Plavnici, AFG, Turčianske Teplice a s firmou Schaumann Slovensko. Postupne sa začali pridávať aj ostatné BPS a dnes Slovenská bioplynová asociácia má 58 aktívnych členov. Časom asociácia začala riešiť viac legislatívne témy a tak sa SBA stala stabilným partnerom aj pre ministerstvá, URSO a ďalšie inštitúcie. Od roku 2018 je plnohodnotnými členom Európskej bioplynovej asociácie (EBA). Aktuálnym predsedom SBA je Ing. Vladimír Šošovička.