+421 905 862 890 +421 918 062 551 info@sba.sk
Trnavská cesta 106 821 01 Bratislava
       

O nás

Naše ciele

  • vytvárať podmienky pre vzájomnú výmenu skúseností a podporu členov,
  • vytvoriť podmienky na presadzovanie podnetov členov, obhajovať ich záujmy a poskytovať im metodickú pomoc,
  • vytvoriť platformu pre spoluprácu so štátnymi orgánmi, zabezpečiť zastúpenie asociácie v poradných orgánoch, komisiách a pracovných skupinách súvisiacich s problematikou výroby bioplynu,
  • vytvoriť podmienky na aktívnu účasť na tvorbe legislatívnych návrhov a pripomienkovanie navrhovaných predpisov,
  • organizovať podujatia súvisiace s výrobou bioplynu, byť partnerom a odborným garantom pri organizovaní takýchto podujatí,
  • zapájať svojich členov do medzinárodných projektov a napomáhať využívaniu fondov,
  • vytvoriť a permanentne aktualizovať spoločnú informačnú sieť (internetovú stránku) zabezpečujúcu dobrý prístup k informáciám v oblasti vymedzenej v ods. 2,
  • podporovať spoluprácu členskej základne so slovenskými aj zahraničnými inštitúciami a združeniami a s odborníkmi v problematike výroby bioplynu a reprezentovať slovenskú komunitu v zahraničí.

Vízia

Našou víziou je najkomplexnejšie slovenské prostredie pre efektívny a energetický systém s najlepším možným spracovaním bio odpadu a produkciou bio energie.

Prihlášky

Prihlášky je nutné vyplniť a poslať v elektornickej podobe na e-mailovú adresu: info@sba.sk alebo fyzicky na adresu asociácie uvedenú na tejto stránke.

Stiahnuť PDF súbor Prihláška za riadneho člena SBA - pre bioplynové stanice

Stiahnuť PDF súbor Prihláška za pridruženého člena SBA - pre technologické a iné spoločnosti

Stanovy

Stiahnuť PDF súbor Stanovy Slovenskej bioplynovej asociácie


Stanovy Slovenskej bioplynovej asociácie

Úplné znenie zo dňa 07.04.2022

Článok I.

Základné ustanovenia

1.    Názov združenia: Slovenská bioplynová asociácia.

2.  Sídlo združenia: Trnavská cesta 106, 821 01 Bratislava.


Článok II.

Poslanie a ciele

 

1.      Slovenská bioplynová asociácia (ďalej SBA) je dobrovoľnou, nezávislou, neziskovou a nepolitickou organizáciou.

2.      Záujmovou oblasťou Asociácie je prevádzkovanie bioplynovej stanice (ďalej BPS) za účelom produkcie bioplynu s jeho následným využívaním na kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla alebo jeho úpravou na biometán. Z pohľadu vstupných surovín ide predovšetkým o problematiku spracovania biologicky rozložiteľných odpadov a z pohľadu výstupných surovín o využitie digestátu/separátu ako komplexného hnojiva.

3.      Poslaním Asociácie je:

a. združovať spoločnosti zaoberajúce sa oblasťou vymedzenou v ods. 2 a byť ich reprezentatívnou a stavovskou organizáciou,

b. presadzovať spoločné záujmy a potreby jej členov zabezpečovať vzájomnú podporu pri vytváraní predpokladov pre rozvoj danej oblasti,

c. rozvíjať spoločenské povedomie, pozitívne postoje a podporovať spoločenské docenenie významu výroby energie z obnoviteľných zdrojov,

d. podporovať a usmerňovať realizáciu koncepcie štátnej politiky.

4.      Ciele sú:

a. vytvárať podmienky pre vzájomnú výmenu skúseností a podporu členov,

b. vytvoriť podmienky na presadzovanie podnetov členov, obhajovať ich záujmy a poskytovať im metodickú pomoc,

c. vytvoriť platformu pre spoluprácu so štátnymi orgánmi, zabezpečiť zastúpenie asociácie v poradných orgánoch, komisiách a pracovných skupinách súvisiacich s problematikou výroby bioplynu,

d. vytvoriť podmienky na aktívnu účasť na tvorbe legislatívnych návrhov a pripomienkovanie navrhovaných predpisov,

e. organizovať podujatia súvisiace s výrobou bioplynu a biometánu a byť partnerom a odborným garantom pri organizovaní takýchto podujatí,

f. zapájať svojich členov do medzinárodných projektov a napomáhať využívaniu fondov,

g. vytvoriť a permanentne aktualizovať spoločnú informačnú sieť (internetovú stránku) zabezpečujúcu prístup k informáciám v oblasti vymedzenej v ods. 2,

h. podporovať spoluprácu členskej základne so slovenskými aj zahraničnými inštitúciami a združeniami a s odborníkmi v problematike výroby bioplynu a reprezentovať slovenskú komunitu v zahraničí,

i. venovať sa transformácii BPS na biometánové stanice (BMS)

j. venovať sa úprave a spracovaniu biologicky rozložiteľného odpadu ako aj využitiu digestátu ako hnojiva


Článok III.

Členstvo v asociácii

1.      Riadnym členom asociácie sa môže stať každý subjekt, ktorý má bioplyn ako medziprodukt alebo finálny produkt, súhlasí s poslaním a cieľmi asociácie a jej stanovami, požiada o členstvo formou písomnej prihlášky a uhradí členský príspevok. Takýto člen je plnohodnotný so všetkými právami a povinnosťami.

2.      Podriadeným členom sa môže stať každý subjekt spĺňajúci definíciu v bode 1.tohoto článku, pokiaľ ide o subjekt majetkovo prepojený s Riadnym členom (spravidla subjekt s najväčším inštalovaným zdrojom energie vrámci skupiny). Takýto člen nie je plnohodnotný, má obmedzené práva.

3.      Pridruženým členom sa môže stať aj spoločnosť, ktorá nespĺňa definíciu v bode 1. tohoto článku, ale má vážny záujem o vybudovanie a prevádzkovanie BPS/BMS. Takýto člen nie je plnohodnotný, nemá hlasovacie práva. Plnohodnotným sa môže stať po splnení podmienok v definícii v bode 1. tohoto článku, a to novým podaním prihlášky.

4.      Pridruženým členom bez hlasovacieho práva sa môžu stať aj dodávatelia technológií, producenti biologicky rozložiteľného odpadu, obchodníci s elektrickou energiou alebo biometánom a ďalší.

5.      O prijatí člena rozhoduje Výkonný výbor Asociácie do 30 dní od prijatia písomnej prihlášky o čom písomne informuje záujemcu o členstvo v Asociácii vrátane výzvy na úhradu členského príspevku. Členstvo vzniká dňom úhrady členského príspevku.

6.      Členstvo v asociácii zaniká:

a. písomným oznámením člena o vystúpení z asociácie k 1. januáru kalendárneho roka, doručeným najneskôr do 30. novembra predchádzajúceho kalendárneho roka,

b. rozhodnutím Výkonného výboru Asociácie o vylúčení člena pre opakované hrubé porušenie povinností člena, prípadne pre jeho konanie, ktoré je v rozpore s poslaním a stanovami Asociácie, rozhodnutie musí byť v písomnej podobe,

c. nezaplatením členského príspevku po uplynutí 30 dní od lehoty určenej v písomnej výzve na uhradenie,

d. zánikom právnickej osoby,

e. zánikom Asociácie.

 

Článok IV.

Práva a povinnosti členov

 


1.      Práva všetkých členov:

a. Aktívne sa podieľať na činnosti Asociácie, podávať návrhy a podnety týkajúce sa jej činnosti.

b. Využívať výhody, ktoré Asociácia poskytuje svojim členom.

c. Obracať sa na orgány Asociácie so žiadosťou o pomoc pri riešení otázok a problémov odborne prináležiacich Asociácii.

d. Zúčastňovať sa všetkých podujatí Asociácie.

e. Využívať skúsenosti, poznatky a materiály poskytované Asociáciou.

f. Predkladať návrhy na usporiadanie odborných podujatí alebo vzdelávacích akcií organizovaných Asociáciou.

g. Zverejňovať svoju spoločnosť na internetovej stránke Asociácie.

2.      Práva riadnych členov:

a. Zúčastňovať sa Valného zhromaždenia s právom hlasovať a svojim hlasom rozhodovať o činnosti Asociácie.

b. Voliť a byť volený do orgánov Asociácie.

c. Predkladať návrhy na zmeny a doplnenia právnych predpisov SR v rámci legislatívneho procesu

3.      Povinnosti všetkých členov:

a. Dodržiavať stanovy Asociácie.

b. Hájiť záujmy a poslanie Asociácie a svojou prácou a konaním prispievať k jej dobrému menu v SR i v zahraničí.

c. Aktívne sa zúčastňovať na činnosti Asociácie, podľa svojich možností a schopností poskytovať pomoc ostatným členom.

d. Vytvárať podmienky pre činnosť Asociácie.

e. Platiť členské príspevky.

 

Článok V.

Orgány Asociácie


1.      Orgánmi Asociácie sú:

a. Valné zhromaždenie

b. Výkonný výbor

c. Revízna komisia

d. Odborné pracovné skupiny

2.      Valné zhromaždenie

• Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Asociácie a pozostáva z plnohodnotných členov Asociácie.

• Zvoláva ho Výkonný výbor najmenej jedenkrát za rok, alebo ak o to požiada najmenej jedna tretina plnohodnotných členov.

• Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné ak je prítomná ½ členov asociácie a rozhoduje väčšinou prítomných členov, ktorí majú v zmysle stanov právo hlasovať, okrem prípadu podľa Čl.VII. 1. Ak počet prítomných členov pol hodinu po začiatku valného zhromaždenia neumožňuje právoplatné hlasovanie, rozhoduje sa nadpolovičnou väčšinou zúčastnených prítomných členov. Každý člen má jeden hlas.

• Valné zhromaždenie má nasledovné kompetencie:

a. schvaľuje programové dokumenty, plány činnosti, rozpočet a správy o ich plnení,

b. schvaľuje stanovy Asociácie, volebný poriadok, vnútorné pravidlá Asociácie a ich zmeny,

c. schvaľuje výšku členských príspevkov, pravidlá o hospodárení a revízne správy,

d. volí a odvoláva Výkonný výbor, predsedu a Revíznu komisiu,

e. rozhoduje o zániku Asociácie.

3.      Výkonný výbor

• Výkonný výbor je riadiacim orgánom Asociácie oprávneným konať v jej mene. Za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu členov.

• Výkonný výbor má nasledovné kompetencie:

a. zvoláva Valné zhromaždenie a pripravuje dokumenty, ktoré Valné zhromaždenie schvaľuje, oznámenie musí byť zaslané minimálne 15 dní pred uskutočnením Valného zhromaždenia

b. organizuje činnosť Asociácie, pripravuje programy a plány jej činnosti,

c. zabezpečuje plnenie rozhodnutí Valného zhromaždenia a Revíznej komisie,

d. ustanovuje odborné pracovné skupiny a koordinuje ich činnosť,

e. koordinuje spracovanie odborných materiálov, informačných databáz, realizáciu projektov, podporu a pomoc členov Asociácie a pod.,

f. prerokúva návrhy a námety členov Asociácie a odborných pracovných skupín,

g. hospodári s majetkom Asociácie a zodpovedá za riadne hospodárenie,

h. uzatvára zmluvy a dohody v mene Asociácie,

i. vystupuje v mene Asociácie ako zamestnávateľa voči zamestnancom Asociácie, členom a ostatným osobám, s ktorými uzatvára dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,

j. rozhoduje o prijatí za člena Asociácie, vedie zoznam členov,

k. rozhoduje o vylúčení člena Asociácie,

l. podporuje a rozvíja spoluprácu s partnerskými organizáciami v SR a v zahraničí,

m. vydá vnútorný predpis o postupe vzniku členstva, o výške členského príspevku, o spôsobe jeho úhrady a ďalších podmienkach členstva.

• Výkonný výbor má 3 členov, ktorých volí Valné zhromaždenie.

• Zloženie Výkonného výboru je: predseda a dvaja členovia.

• Na čele Výkonného výboru je predseda, ktorého volí Valné zhromaždenie.

• Predseda je štatutárnym predstaviteľom Asociácie.

• Výkonný výbor sa schádza najmenej štyrikrát za rok, zvoláva ho predseda, alebo ním poverený člen výboru. Výkonný výbor Asociácie je schopný uznášania, keď na jeho zasadnutí sú prítomní najmenej 2 členovia. Uznesenie je schválené, keď za jeho znenie hlasuje väčšina prítomných členov výboru. Každý člen výboru má jeden hlas. V prípade rovnosti počtu hlasov rozhoduje hlas predsedu Asociácie.

• Funkčné obdobie členov Výkonného výboru je 3 roky a môže byť opakované. Ak sa niektorý člen výkonného výboru vzdá svojho členstva vo výbore, môže výkonný výbor na obdobie do ďalšieho Valného zhromaždenia kooptovať náhradného člena výboru.

• Výkonný výbor si zriaďuje sekretariát. Sekretariát vykonáva administratívnu a organizačnú činnosť, spracúvanie materiálov, zabezpečuje tvorbu a aktualizáciu internetovej stránky a tvorbu databáz. Činnosť sekretariátu je vykonávaná zamestnancami, ktorí sú s Asociáciou v pracovnoprávnom pomere. Výška pracovného úväzku týchto zamestnancov je schválená Výkonným výborom.

4.      Revízna komisia

• Revízna komisia je kontrolným orgánom Asociácie, ktorý dohliada na celkovú činnosť a hospodárenie Asociácie, najmä na dodržiavanie stanov, plnenie uznesení valného zhromaždenia, účelnosť využívania majetku Asociácie a správnosť hospodárenia.

• Revízna komisia má troch členov, ktorí si zvolia predsedu. Predseda Revíznej komisie má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach Výkonného výboru.

• Členov Revíznej komisie volí Valné zhromaždenie. Ich funkčné obdobie je 3 roky a môže byť opakované.

• Členovia revíznej komisie sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov, týkajúcich sa činnosti a hospodárenia s majetkom Asociácie.

• Revízna komisia je povinná najmenej jedenkrát za rok vykonať revíziu hospodárenia Asociácie a dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov. Komisia informuje o svojich zisteniach Výkonný výbor a predkladá Valnému zhromaždeniu správu o svojej kontrolnej činnosti.

5.      Odborné pracovné skupiny pre jednotlivé oblasti činnosti Asociácie sú odbornými, výkonnými a poradnými orgánmi výkonného výboru Asociácie pôsobiacimi v špecializovaných oblastiach. Vznik, postavenie, riadenie a činnosť týchto skupín sú riadené osobitnými štatútmi schválenými Výkonným výborom Asociácie.


Článok VI.

Zásady hospodárenia Asociácie

1.      Hospodárenie Asociácie sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými pravidlami hospodárenia a ročnými rozpočtami schválenými Valným zhromaždením.

2.      Príjmy Asociácie tvoria:

a. členské príspevky členov spoločnosti,

b. príspevky a dary od iných organizácií,

c. príjmy z činnosti,

d. iné zdroje.

3.      Výdavky Asociácie tvoria:

a. výdavky na činnosť Asociácie, sekretariátu a odborných pracovných skupín

b. výdavky na propagáciu a aktivity súvisiace s napĺňaním poslania a cieľov Asociácie

 

Článok VII.

Zánik združenia a likvidácia majetku

1.      Asociácia zanikne, ak sa o tom uznesie trojpätinová väčšina členov Valného zhromaždenia a ak so zánikom súhlasí nadpolovičná väčšina všetkých členov Valného zhromaždenia.

2.      Po zániku Asociácie schvaľuje Valné zhromaždenie likvidátora, ktorý vykoná likvidáciu podľa platného zákona.

3.      Po ukončení likvidácie likvidátor zabezpečí výmaz združenia z registrácie.

História

Na začiatku na Slovensku bolo málo bioplynových staníc. Keďže stanice boli rozmiestnené desiatky kilometrov od seba prevádzkovatelia sa nepoznali, no potreba zdieľať si informácie a vzájomne si pomáhať bola čoraz silnejšia. Pani Erika Fečke Gyöngyová od roku 2009 robila špeciálneho poradcu pre bioplynové stanice a vykonávala biologický dozor (servis, poradenstvo) na bioplynových staniciach vo firme, ktorá vlastnila tiež bioplynovú stanicu v zahraničí. Vďaka pravidelnej osobnej komunikácií so slovenskými prevádzkovateľmi bioplynových staníc poznala osobne každého prevádzkovateľa bioplynovej stanice. Vnímala ich otázky, potrebu združenia sa a vzájomnej pomoci, a preto v roku 2012 založila asociáciu s ďalšími bioplynovými stanicami: PD Smolinské, Družstvo Agrospol, Boľkovce, RD v Plavnici, AFG, Turčianske Teplice a s firmou Schaumann Slovensko. Postupne sa začali pridávať aj ostatné BPS a dnes Slovenská bioplynová asociácia má 50 aktívnych členov. Časom asociácia začala riešiť viac legislatívne témy a tak sa SBA stala stabilným partnerom aj pre ministerstvá, URSO a ďalšie inštitúcie. Od roku 2018 je plnohodnotnými členom Európskej bioplynovej asociácie (EBA). Aktuálnym predsedom SBA je Ing. Vladimír Šošovička.