O NÁS

Kto sme?

SBA je dobrovoľnou, nezávislou a nepolitickou organizáciou. Sme záujmovým združením právnických osôb založeným podľa ust. § 20f a násl. Občianskeho zákonníka. Združenie je právnickou osobou s právnou subjektivitou.

SBA pôsobí ako priemyselný klaster, ktorý sa chápe ako koncentrované zoskupenie nezávislých, regionálne a nadregionálne prepojených právnických osôb a pridružených inštitúcií, s potenciálom zvyšovať ich konkurencieschopnosť.

Naše ciele:

  • vytvárať podmienky pre vzájomnú výmenu skúseností a podporu členov,
  • vytvoriť podmienky na presadzovanie podnetov členov, obhajovať ich záujmy a poskytovať im metodickú pomoc,
  • vytvoriť platformu pre spoluprácu so štátnymi orgánmi, zabezpečiť zastúpenie asociácie v poradných orgánoch, komisiách a pracovných skupinách súvisiacich s problematikou výroby bioplynu,
  • vytvoriť podmienky na aktívnu účasť na tvorbe legislatívnych návrhov a pripomienkovanie navrhovaných predpisov,
  • organizovať podujatia súvisiace s výrobou bioplynu, byť partnerom a odborným garantom pri organizovaní takýchto podujatí,
  • zapájať svojich členov do medzinárodných projektov a napomáhať využívaniu fondov,
  • vytvoriť a permanentne aktualizovať spoločnú informačnú sieť (internetovú stránku) zabezpečujúcu dobrý prístup k informáciám v oblasti vymedzenej v ods. 2,
  • podporovať spoluprácu členskej základne so slovenskými aj zahraničnými inštitúciami a združeniami a s odborníkmi v problematike výroby bioplynu a reprezentovať slovenskú komunitu v zahraničí.

Naša vízia:

Našou víziou je najkomplexnejšie slovenské prostredie pre efektívny a energetický systém s najlepším možným spracovaním bio odpadu a produkciou bio energie.

Naša história:

Pôvodne bolo na Slovensku len niekoľko bioplynových staníc. Keďže stanice boli rozmiestnené desiatky kilometrov od seba prevádzkovatelia sa nepoznali. Potreba zdieľať si informácie a vzájomne si pomáhať bola však čoraz silnejšia. Erika Fečke Gyöngyová od roku 2009 robila špeciálneho poradcu pre bioplynové stanice a vykonávala biologický dozor (servis, poradenstvo) na bioplynových staniciach vo firme, ktorá vlastnila tiež bioplynovú stanicu v zahraničí. Vďaka pravidelnej osobnej komunikácií so slovenskými prevádzkovateľmi bioplynových staníc poznala osobne každého prevádzkovateľa. Vnímala ich otázky, potrebu združenia sa a vzájomnej pomoci, a preto v roku 2012 založila asociáciu s ďalšími bioplynovými stanicami: PD Smolinské, Družstvo Agrospol, Boľkovce, RD v Plavnici, AFG, Turčianske Teplice a s firmou Schaumann Slovensko. Postupne sa začali pridávať aj ostatné BPS. Dnes má Slovenská bioplynová asociácia 58 aktívnych členov. Časom asociácia začala rieši legislatívne témy a tak sa SBA stala stabilným partnerom aj pre ministerstvá, ÚRSO, ÚKSÚP a ďalšie inštitúcie. Od roku 2018 je plnohodnotnými členom Európskej bioplynovej asociácie (EBA). Aktuálnym predsedom SBA je Ing. Vladimír Šošovička.