Emisie metánu: najdôležitejší skleníkový plyn pri zmierňovaní zmeny klímy

Emisie metánu: najdôležitejší skleníkový plyn pri zmierňovaní zmeny klímy

Znižovanie emisií skleníkových plynov má zásadný význam pre riešenie negatívneho vplyvu zmeny klímy, najmä emisie metánu sa považujú za prioritnú oblasť činnosti EÚ. O tom, prečo je znižovanie emisií metánu také dôležité v širšom kontexte zmierňovania zmeny klímy, hovorí Ricard Fernandez, expert Európskej environmentálnej agentúry (EEA) na zmierňovanie zmeny klímy a koordinátor inventúry skleníkových plynov v EÚ pre Rámcový dohovor OSN o zmene klímy. 

Ilustračný obrázok / Pixabay

Aký silný je metán ako skleníkový plyn v porovnaní s oxidom uhličitým?

Metán je hlavnou zložkou zemného plynu a je mimoriadne účinný pri zachytávaní tepla, oveľa viac ako oxid uhličitý (CO2). Vo všeobecnosti sa globálne otepľovanie spája s CO2, ale ako vyplýva z aktuálneho brífingu EEA, nárast globálnej teploty od predindustriálnej úrovne je do polovice spôsobený vyššími koncentráciami metánu alebo CH4 v atmosfére. Vyplýva to z vedeckých poznatkov Medzivládneho panelu o zmene klímy (IPCC). Preto sa musíme zamerať na tento silný skleníkový plyn ako na kľúčovú prioritu zmierňovania zmeny klímy a zároveň zabezpečiť, aby sme ďalej znižovali emisie iných plynov, ako napríklad oxidu uhličitého.

V rámci európskeho úsilia o znižovanie emisií skleníkových plynov by sme preto mali uprednostniť znižovanie emisií metánu?

Určite! A na to existujú aspoň tri dôvody. Prvým z nich je, ako som už uviedol, že koncentrácie metánu sú príčinou približne polovice nárastu globálnej teploty a súvisiacich vplyvov na klímu.

Druhým dôvodom je, že pre rýchlo stúpajúce koncentrácie metánu sa účinok metánu pri globálnom otepľovaní v posledných rokoch výrazne zvýšil v porovnaní s CO2.

Tretím dôvodom je, že pri nahlasovaní skleníkových plynov alebo analýze zmierňovania zmeny klímy krajiny využívajú dohodnutý potenciál globálneho otepľovania za obdobie 100 rokov. Metán však v ovzduší existuje asi 12 rokov a za tento kratší čas je jeho skutočný potenciál globálneho otepľovania oveľa vyšší. Napríklad podľa piatej hodnotiacej správy IPCC (AR5) je potenciál metánu 84-krát silnejší ako potenciál CO2 v 20-ročnom období, v porovnaní so 100-ročným období, kde je potenciál metánu 28-krát silnejší. V podstate to znamená, že súčasné emisie metánu sú v krátkodobom horizonte trikrát horšie, pokiaľ ide o zmenu klímy. Ich rýchlejšie zníženie by preto malo trikrát silnejší účinok.

Tieto dôvody v aktuálnom brífingu EEA vedú k záveru, že jednou z najbezprostrednejších a najefektívnejších stratégií na zmiernenie zmeny klímy, resp. najjednoduchšou stratégiou na obmedzenie globálneho otepľovania v krátkodobom horizonte je zamerať sa na zdroje metánu a rýchle obmedzenie ich emisií.

Sústrediť sa na znižovanie emisií metánu samozrejme neznamená, že zabudneme na ostatné plyny. Na dosiahnutie dlhodobých klimatických cieľov je nevyhnutné znížiť emisie všetkých skleníkových plynov.

Ktoré nové technológie je možné použiť na zníženie emisií metánu?

K dispozícii je niekoľko technológií. Napríklad existuje regenerácia skládkového plynu z odpadu alebo bioplynu z poľnohospodárskeho hnoja. Môžu sa použiť priamo na výrobu energie alebo/a upraviť na biometán na výrobu tepla a elektrickej energie. Veľký potenciál na zníženie emisií metánu v poľnohospodárstve má najmä bioplyn.

Získaný metán sa tiež môže použiť na výrobu vodíka, hoci by sme mali uprednostniť zelený vodík vyrobený z obnoviteľných zdrojov energie, ako je veterná a slnečná energia, pretože to vedie k nulovým emisiám.

Znižovaním emisií metánu sa zmierňuje zmena klímy a zlepšuje kvalita ovzdušia, a to vďaka synergiám pri znižovaní emisií skleníkových plynov a látok znečisťujúcich ovzdušie. Aj získaný metán môže čiastočne nahradiť využívanie dovážaného zemného plynu, a tým do určitej miery zlepšiť energetické zabezpečenie. Musíme myslieť obehovo, pretože obehovým hospodárstvom sa znižujú emisie skleníkových plynov, zlepšuje kvalitu ovzdušia a znižuje sa naša energetická závislosť.

Bioplynové stanice ako efektívny nástroj pre zachytávanie emisií metánu / Archív SBA

Ktoré hlavné zdroje metánu vo všeobecnosti existujú a ktoré zdroje emisií metánu v Európe sú problematické?

Najprv je potrebné objasniť, že emisie metánu pochádzajú z prírodných zdrojov aj ľudskej činnosti. Prírodný metán pochádza z mokradí, termitov, oceánov, hydrátov (CH4 zachytený vo vode pri nízkej teplote a pod vysokým tlakom), lesov, lesných požiarov, voľne žijúcich zvierat, permafrostu a geologických zdrojov.

Podľa odhadov Medzinárodnej agentúry pre energiu (IEA) pochádza približne 40 % celosvetových emisií metánu z prírodných zdrojov a zvyšných 60 % z ľudskej činnosti. Energetika, poľnohospodárstva a odpadové hospodárstvo sú najväčšími zdrojmi emisií metánu.

Medzi hlavné svetové zdroje metánu patria aj tie, ktoré sa nachádzajú v Európe, hoci ich význam sa líši. Metán je zvyčajne väčším zdrojom emisií skleníkových plynov v poľnohospodársky zameraných krajinách (najmä chovom hospodárskych zvierat), alebo s nedostatkom primeraných systémov odpadového hospodárstva, alebo so slabšou potrubnou infraštruktúrou pre zemný plyn.

V roku 2020 sa 12 % celkových emisií skleníkových plynov v Európe pripisovalo metánu a polovica emisií pochádzala z poľnohospodárstva. Za posledných 30 rokov od roku 1990 sú trendy pozitívne, pričom emisie metánu sa výrazne znížili v oblasti dodávok energie, odpadového hospodárstva a donedávna aj v poľnohospodárstve. Zníženie emisií odráža pokles v chove hospodárskych zvierat, zníženie ťažby uhlia, zlepšené siete ropovodov a plynovodov, zníženie zneškodňovania odpadu na skládkach a zvýšenie recyklácie, kompostovania, zhodnocovania skládkového plynu a spaľovania odpadu na výrobu tepla a elektriny.

Hoci výsledky v minulosti boli pozitívne, ďalšie znižovanie emisií metánu v poľnohospodárstve sa stáva čoraz komplikovanejšie, hoci nie nemožné. Okrem pokroku a uplatňovania postupov a technológií na znižovanie metánu môžu k zníženiu emisií metánu prispieť aj rozhodnutia spotrebiteľov pri výbere potravín.

Aké ďalšie opatrenia prijme EÚ na zníženie emisií metánu?

EÚ prijíma mnohé opatrenia na zníženie emisií vrátane emisií metánu. Zoznam politík, ktoré to robia, je v skutočnosti dosť dlhý, ako je to priblížené v brífingu. Politiky, ktoré vykonáva EÚ, idú správnym smerom. Keďže sa však nemôžeme vzdať poľnohospodárstva, je nepravdepodobné, že by sme v plnej miere zastavili emisie metánu – iba ak by sa nám podarilo zachytiť všetok metán.

Aj keby sa nám v plnej miere podarilo zastaviť emisie, úsilie EÚ nemusí viesť ku globálnemu zmierneniu zmeny klímy. Medzinárodná spolupráca a medzinárodné dohody sú nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby sme nepresiahli globálne zvýšenie teploty o 1,5 C, keďže EÚ produkuje len 7 % globálnych emisií a menej ako 5 % emisií metánu.

S celosvetovým úsilím o zníženie emisií skleníkových plynov vrátane metánu sa spája niekoľko medzinárodných iniciatív, ktoré si však vyžadujú čas a rozvojové krajiny, ako zmluvné strany, (signatári medzinárodných dohôd a dohovorov) si takisto vyžadujú finančnú pomoc biliónových rozmerov, aby znížili svoje emisie a splnili medzinárodné záväzky v oblasti klímy.

Čo podniká EEA v tejto oblasti?

Náš aktuálny brífing je prvý svojho druhu, pretože prepája relevantné fakty pre tvorcov politík a širokú verejnosť. Pevne verím, že sa nám podarí dosiahnuť tých, ktorí môžu mať vplyv na zníženie emisií tohto silného skleníkového plynu. Zavádzanie a rozvoj technológií a politík na zníženie emisií metánu bude najlepšou stratégiou na zmiernenie zmeny klímy s cieľom spomaliť globálne otepľovanie v krátkodobom horizonte.

EEA takisto vyvinula prehliadač údajov o emisiách metánu ako doplnok k tomuto brífingu, v rámci ktorého používatelia môžu získať prehľad o emisiách metánu podľa krajín, ako sú uvedené v ich inventúrach skleníkových plynov. Prehliadač poukazuje na to, že aj v rámci Európy existujú podstatné rozdiely v emisiách metánu medzi jednotlivými štátmi.

Zdroj: EEA

Comments are closed.