Európsky parlament schválil záväzný cieľ 35 miliárd m3 pre biometán v plynovom balíku EÚ

Európsky parlament schválil záväzný cieľ 35 miliárd m3 pre biometán v plynovom balíku EÚ

15. februára, 2023

Poslanci Európskeho parlamentu podporili dva legislatívne návrhy na uľahčenie zavádzania obnoviteľných a nízkouhlíkových plynov vrátane biometánu na trh EÚ s plynom. Výbor pre priemysel, výskum a energetiku prijal pozíciu k dvom aktom, nariadeniu a smernici, ktoré majú uľahčiť prístup do siete pre obnoviteľné a nízkouhlíkové plyny, ako sú biometán a vodík. Legislatíva by tiež vytvorila certifikačný systém pre nízkouhlíkové plyny a zabezpečila by, že spotrebitelia budú môcť ľahšie zmeniť dodávateľa, aby si vo svojich zmluvách vybrali obnoviteľné a nízkouhlíkové plyny pred fosílnymi palivami. Európska bioplynová asociácia (EBA) víta zahrnutie povinného cieľa pre biometán do roku 2030 do nariadenia.

Ilustračná foto/ Zdroj: Pixabay

„Ak inštitúcie EÚ dajú tomuto návrhu zelenú, cieľ 35 miliárd kubických metrov biometánu by konečne zakotvil v záväzných právnych predpisoch plánu REPowerEU. Na základe rozumného a spoľahlivého odhadu dostupnosti trvalo udržateľných surovín by dosiahnutie 35 miliárd kubických metrov biometánu v EÚ do roku 2030 výrazne prispelo k bezpečnosti dodávok nahradením 20 % dovozu zemného plynu z Ruska pred udalosťami na Ukrajine.” vysvetľuje Giulia Cancian, generálna tajomníčka EBA.

V odhlasovanom balíku sa hodnotí akčný plán pre biometán a zahŕňa požiadavku, aby členské štáty vypracovali národné stratégie pre biometán a zabezpečili regionálne mapovanie oblastí s najvyšším potenciálom produkcie. Toto mapovanie by malo poskytnúť informácie o vnútroštátnych stratégiách a plánovaní siete, ktoré vykonáva distributor. Vnútroštátne stratégie pre biometán poskytnú odvetviu biometánu dlhodobú perspektívu a usmernenie pre investorov.

EBA tiež víta prijatie celoeurópskych pravidiel, ktoré uľahčia zrýchlený a prudký rast integrácie biometánu do plynárenskej siete po roku 2025. Hoci je prístup k plynárenskej sieti nevyhnutný pre nákladovo efektívnu dodávku biometánu spotrebiteľom, v súčasnosti predstavuje výzvu pre vývojárov projektov. Správa Európskeho parlamentu zlepšuje návrh Komisie týkajúci sa práva vstrekovať biometán do siete, okrem iných ustanovení, stanovením lehôt na dodanie sieťového pripojenia, ktoré požadujú tvorcovia projektov.

Je však smutné, že sa nenašla dohoda o ustanoveniach týkajúcich sa nákladov na prístup k sieti pre vývojárov projektov. Zásada zdieľania nákladov s prevádzkovateľmi plynárenských sietí by znížila investičné náklady výrobcov biometánu. Regulačné orgány môžu mať právomoc prispôsobiť túto zásadu vnútroštátnym podmienkam a zároveň monitorovať jej účinnosť a jej obmedzený vplyv na výkupné tarify.

Zdroj: https://www.europeanbiogas.eu/european-parliament-endorses-35-bcm-binding-target-for-biomethane-in-eu-gas-package/

 

Comments are closed.