+421 905 862 890 +421 918 062 551 info@sba.sk
Trnavská cesta 106 821 01 Bratislava
       

Nový rekord vo výrobe ukazuje mapa biometánu

Nový rekord vo výrobe ukazuje mapa biometánu

„Výroba biometánu zaznamenala v poslednom desaťročí pozoruhodný rast a tento stúpajúci trend pokračuje s takmer 30 % nárastom počtu zariadení na výrobu biometánu v porovnaní s predchádzajúcim vydaním tejto mapy. Je to silný signál o úsilí odvetvia zvýšiť výrobu a presadiť ďalšie zrýchlenie, aby sa do roku 2030 dosiahol cieľ 35 miliárd m3, ktorý Európska komisia navrhuje v pláne REPowerEU.” zdôrazňuje Harmen Dekker, generálny riaditeľ EBA.

Vydanie mapy biometánu na roky 2022 – 2023 predstavuje najnovšie a dostupné údaje o európskych biometánových staniciach. Mapu vytvorila Európska bioplynová asociácia (EBA) a Gas Infrastructure Europe (GIE) spolu s podporou členov EBA, ktorí poskytli potrebné údaje. Zdroje jednotlivých krajín sú uvedené na mape. Údaje zahŕňajú aktívne zariadenia v prevádzke, podľa dostupných údajov do októbra 2022. Dostupnosť závisí od krajiny. Oveľa viac staníc je plánovaných alebo vo výstavbe.

Priblížte si fakty a čísla:

  • Európa dosiahla do apríla 2023 celkovo 1 322 zariadení na výrobu biometánu.
  • Týchto 299 nových staníc predstavuje takmer o 30 % viac ako tie, ktoré boli uvedené v predchádzajúcom vydaní tejto mapy v roku 2021.
  • V porovnaní s predchádzajúcimi vydaniami mapy sa počet biometánových staníc v Európe prudko zvýšil: 483 závodov v roku 2018, 729 v roku 2020 a 1 023 v roku 2021.

Mapa BMS v EÚ / Zdroj: EBA

Európa už produkuje viac ako 3,5 miliardy m3 biometánu. To predstavuje mieru nárastu výroby o 20 % v roku 2021. Ešte väčší nárast sa očakáva v roku 2022, kde napriek nezverejneniu konsolidovaných údajov odhady potvrdzujú výrazný nárast počtu staníc a podielov na výrobe. Okrem toho údaje zozbierané na prípravu tejto mapy ukazujú, že viac ako 75 % súčasných staníc je už pripojených k dopravným alebo distribučným sieťam. Čo sa týka použitia surovín, je viditeľný jasný trend smerom k poľnohospodárskym zvyškom, organickému komunálnemu odpadu a splaškovým kalom. Od roku 2017 nevznikli takmer žiadne nové závody na monokultúry.

Krajinami s najsilnejším rastom produkcie biometánu v roku 2021 boli Francúzsko (+ 2 130 GWh), Dánsko (+ 1 642 GWh) a Nemecko (+ 1 553 GWh). V absolútnych číslach boli najväčšími producentmi biometánu v roku 2021 Nemecko (12 753 GWh), Spojené kráľovstvo (6 183 GWh), Dánsko (5 683 GWh), Francúzsko (4 337 GWh), Holandsko (2 374 GWh) a Taliansko (2 246 GWh) .

Mapu nájdete na tomto odkaze.

Zdroj: EBA

Comments are closed.