+421 905 862 890 +421 918 062 551 info@sba.sk
Trnavská cesta 106 821 01 Bratislava
       

Podpora pre bioplyn, biopalivá a úpravu odpadu

Podpora pre bioplyn, biopalivá a úpravu odpadu

Ministerstvo životného prostredia SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásila 77. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Zameraná je na podporu recyklácie, vybraných spôsobov zhodnocovania odpadov a mechanicko-biologickej úpravy zmesových komunálnych odpadov a podporu energie z nie nebezpečných odpadov.

Ilustračná foto / Zdroj: Pixabay

Výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 10 000 000 EUR. Finančné prostriedky na spolufinancovanie projektov sú vyčlenené z Kohézneho fondu.
V rámci predmetnej výzvy bude podpora zameraná na jednu z nasledovných typov oprávnených aktivít:

  • a) výstavba nových zariadení alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na recykláciu nie nebezpečných odpadov, vrátane úpravy odpadov ako súčasti technológie recyklácie,
  • b) výstavba nových zariadení alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zhodnocovanie, t. j. na aeróbne a anaeróbne spracovanie biologicky rozložiteľných odpadov,
  • c) výstavba nových zariadení alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zhodnocovanie, t. j. na aeróbne a anaeróbne spracovanie biologicky rozložiteľných odpadov, vrátane produkcie bioplynu využívaného na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie,
  • d) výstavba nových zariadení alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na opätovné spracovanie nie nebezpečných odpadov na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo,
  • e) výstavba nových zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov.

Aktivity projektu umožňujú široký výber spôsobu recyklácie a zhodnocovania odpadov, vrátane energetického zhodnotenia, napríklad v podobe výroby bioplynu využívaného na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie alebo s následnou úpravou na biometán určený do distribúcie, prípadne využívaný ako udržateľné biopalivo v odvetví dopravy.

Projekty realizované prostredníctvom predmetnej výzvy môžu preto prispieť nie len k zlepšeniu nakladania s odpadmi, ale aj k čiastočnému riešeniu energetického deficitu.
Podmienkou výzvy bude súlad predkladaného projektu so záväznou časťou Programu odpadového hospodárstva SR na roky 2021 – 2025, pričom realizácia projektu musí viesť k zvýšeniu kapacity pre zhodnocovanie odpadov.

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi subjekty oprávnené na podnikanie, resp. subjekty, ktoré sa stávajú účastníkom hospodárskej súťaže a ktoré vykonávajú alebo plánujú vykonávať niektoré z oprávnených aktivít predmetnej výzvy. Vzhľadom na skutočnosť, že činnosti podporované v rámci tejto výzvy predstavujú hospodársku činnosť, sú oprávnení žiadatelia, vrátane subjektov územnej samosprávy, neziskových organizácií alebo združení právnických osôb, považovaní za podnik.

Viac informácií na: https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/77-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nenavratneho-financneho-prispevku-zamerana-na-podporu-recyklacie-vybranych-sposobov-zhodnocovania-odpadov-a-mechanicko-biologickej-upravy-zmesovych-k/

Celé znenie výzvy: https://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2022/09/Vyzva_SC111-2022-77.pdf

Comments are closed.