Priekopníkom vo výrobe biometánu na Slovensku sa stala bioplynová stanica v Jelšave

Priekopníkom vo výrobe biometánu na Slovensku sa stala bioplynová stanica v Jelšave

Prvá  bioplynová stanica (BPS), ktorá začala vtláčať biometán do SPP-d siete je BPS Jelšava. Na tomto spustení prevádzkovateľ pracoval niekoľko rokov. Spoločnosť PM, s. r. o. prevádzkuje bioplynovú stanicu o výkone 0,99 MW elektrickej energie.

Bioplynová stanica v Jelšave / Foto: Anna Pribolová

Ako prvá rozšírila svoju kapacitu o ďalšie technologické zariadenie na úpravu bioplynu, ktorej výsledným produktom je biometán. Ide o holandskú technológiu BrightBiometane. Toto zariadenie je vhodné na spracovanie bioplynu od 300 – 600 m3/h. Ide o technológiu, ktorá využíva trojstupňové čistenie pomocou membrán. Do procesu čistenia vstupuje grbioplyn s obsahom metánu (CH4) 50-55% a výstupným produktom po vyčistení je bioplyn s obsahom metánu (CH4) 98,5%, teda biometán.

Výhodou pre tento zrealizovaný projekt je existencia vysokotlakového potrubia v bezprostrednej blízkosti biometánovej stanice (BMS), do ktorého je vyrobený biometán vtláčaný. Pred samotným vtláčaním biometánu do distribučnej siete, okrem požadovanej hodnoty obsahu CH4, musí byť splnená ešte podmienka výhrevnosti zemného plynu, podľa aktuálnych parametrov v sieti. Biometán, ktorý vystupuje z  BMS má výhrevnosť 10,3 kWh/m3 a požadovaná je od SPP-d 10,738 kWh/m3 s možnou odchýlkou -2%. Z uvedeného dôvodu je potrebné ešte po vyčistení biometán propanizovať. Od konca novembra minulého roka bola BMS spustená do skúšobnej prevádzky. Skúšobná prevádzka tejto biometánovej stanice bola nevyhnutná z dôvodu vyskúšania takto fungujúcej technológie, keďže to bolo prvýkrát na Slovensku. Testovala sa z hľadiska jej funkčnosti, kompatibility a vzájomnej diaľkovej komunikácie so systémom kontroly množstva a kvality vtláčaného biometánu. Táto je priamo napojená na dispečing distribučnej spoločnosti, ktorá sa stretáva s touto technológiou na Slovensku tiež prvýkrát. V týchto dňoch  prebieha kolaudačné konanie, po skončení ktorého, prejde táto BMS  kontinuálne zo skúšobnej do trvalej prevádzky.

Bioplynová stanica v Jelšave / Foto: Anna Pribolová

BMS v  Jelšave biometán vyrába aj z biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý je možný spracovávať bez hygienizácie, avšak prevádzkovateľ chce v tomto roku začať spracovávať aj ostatný BRKO. Preto dobuduje hygienizačné zariadenie, na ktoré v týchto dňoch dostal stavebné povolenie a začína s jeho realizáciou. Túto úpravu má stanica projekčne zakomponovanú vo svojom výrobnom procese a na hygienizáciu bude používať teplo získané z vlastného technologického procesu výroby. Tento postup zaručuje dodržanie hygienických nárokov na digestát.

Na Slovensku bolo postavených 108 bioplynových staníc (BPS), ktoré vyrábajú elektrickú energiu a teplo, ale po rozšírení technológie by mohli vyrábať biometán. V porovnaní s okolitými štátmi Slovensko zaostáva v počte postavených BPS a výrazne je pozadu aj s transformáciou bioplynu na biometán. Vyrobený biometán sa môže natláčať priamo do distribučnej siete zemného plynu, ale tu je obmedzenie len na vysokotlak, ktorý má vo svojej blízkosti iba zhruba 30% slovenských BPS. Takýmto spôsobom je možné ho využiť v centrálnom zásobení tepla a znížiť tak jeho emisie. Ďalšou možnosťou je jeho využitie na výrobu paliva bioCNG a bioLNG (stlačený resp. skvapalnený biometán), ktorý je možné využiť v doprave a dekarbonizovať tak aj tento segment, ktorý nie je možné celý elektrifikovať.

Vývoj energetiky ukazuje, že väčšie využitie biometánu bude potrebné pre splnenie emisných cieľov EÚ, ku ktorým sa Slovenská republika zaviazala. Je preto veľmi pozitívne, že aj u nás sa začína vyrábať biometán. Jeho zloženie je takmer identické so zemným plynom, ale na rozdiel od tohto fosílneho paliva sa vyrába z lokálnych obnoviteľných surovín alebo priamo z odpadov a jeho výroba je tak trvalo udržateľná. Výstupnou surovinou z BPS je aj digestát, ktorý sa využíva ako sekundárny zdroj živín pre poľnohospodársku pôdu a uzatvára tak kolobeh živín, ktoré sa znova dostávajú do pôdy. Suroviny použité v BPS sú preto využité energeticky ale aj materiálovo, čo ich dáva do popredia v zhodnocovaní BRKO.

Comments are closed.