+421 905 862 890 +421 918 062 551 info@sba.sk
Trnavská cesta 106 821 01 Bratislava
       

Rapídne zvyšovanie poplatkov za znečisťovanie ovzdušia môže byť pre slovenské bioplynové stanice likvidačné

Rapídne zvyšovanie poplatkov za znečisťovanie ovzdušia môže byť pre slovenské bioplynové stanice likvidačné

Podľa aktuálneho návrhu nového zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, bude celkový nárast poplatkov bioplynových staníc oproti súčasnému stavu v roku 2030 cca 5 násobný oproti dnešnému stavu. Slovenská bioplynová asociácia (SBA) preto požaduje citlivejšie posúdenie situácie a výrazne nižšie zvyšovanie základných sadzieb. V inom prípade príde k ohrozeniu fungovania celého sektora bioplynových staníc.

Bioplynová stanica / Foto: Archív SBA

Aktuálna legislatívna úprava Zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, ohrozuje rozvoj sľubne sa rozvíjajúceho odvetvia a výrazne ohrozuje vznik stoviek nových pracovných miest, ktoré so sebou môže priniesť rozvoj bioplynových technológií. Najmä v kontexte aktuálnej globálnej situácie v oblasti energetiky a nárastu cien v tomto odvetví, nárast nákladov energetických prevádzok spôsobí ďalšiu nestabilitunepredvídateľnosť podnikateľského prostredia.

„Vzhľadom na aktuálnu kritickú situáciu v oblasti cien energonosičov, je akékoľvek dodatočné zvyšovanie nákladov energetického sektora bez komplexnejšieho posúdenia dopadov nekonštruktívne až likvidačné. Zároveň prispieva k ďalšiemu ohrozeniu nielen energetických prevádzok, ale aj celého priemyselného sektora Slovenska,“ približuje Ing. Vladimír Šošovička, predseda SBA.

Bioplynové stanice sú vhodným decentralizačným energetickým zdrojom, prispievajú k zníženiu závislosti od fosílnych palív, zlepšujú lokálnu ekonomiku a  zvyšujú zamestnanosť a udržiavanie krajiny. Kvalitne naprojektovaná, správne umiestnená a  zodpovedne prevádzkovaná bioplynová stanica nepredstavuje žiadne riziko pre životné prostredie ani pre obyvateľov v jej blízkosti.

„Význam bioplynových staníc pre životné prostredie je veľmi pozitívny. Bioplynové stanice sú obnoviteľným zdrojom energie a redukujú produkciu skleníkových plynov, keďže nevytvárajú CO2. Zároveň znižujú závislosť na fosílnych palivách, zhodnocujú biologicky rozložiteľný odpad a vyrábajú elektrinu, teplo a kvalitné hnojivo, prípadne po transformácii na biometánové stanice môžu dodávať biometán do distribučnej siete. Krajiny, v ktorých sa nachádza väčší počet bioplynových staníc, potvrdzujú ich pozitívne vplyvy a to najmä v oblasti stabilného zdroja príjmov , udržiavanie krajiny, vzniku nových pracovných miest a vo výrobe environmentálne priaznivej energie a hnojiva,“ dodáva Šošovička.

Slovenská bioplynová asociácia je záujmové združenie prevádzkovateľov bioplynových staníc. Medzi hlavné ciele SBA patrí podpora členov pri prechode na výrobu biometánu a pri likvidácií biologicky rozložiteľného odpadu a tiež rozvoj spoločenského povedomia o význame výroby energie z obnoviteľných zdrojov. SBA sa zaoberá tiež legislatívou a je stabilným partnerom pre ministerstvá, ÚRSO a ďalšie inštitúcie. Slovenská bioplynová asociácia má 48 aktívnych členov po celom Slovensku. Od roku 2018 je plnohodnotnými členom Európskej bioplynovej asociácie (EBA).

Comments are closed.