Rozvoj biometánu posilnený akčným plánom REPowerEU

Rozvoj biometánu posilnený akčným plánom REPowerEU

Európska komisia predstavila plán REPowerEU s dvoma hlavnými cieľmi: ukončiť závislosť EÚ na ruských fosílnych palivách a spomaliť vplyv klimatickej krízy. Až 85% Európanov verí, že tieto kroky sú potrebné pre dosiahnutie nezávislosti od ruského plynu a ropy.

Akčný plán poskytuje súbor nástrojov na odlúčenie EÚ od ruských fosílnych palív, ako aj na podporu Zelenej dohody EÚ a na podporu investícií do udržateľnejšieho, odolnejšieho a suverénnejšieho energetického mixu. Plán je štruktúrovaný okolo 3 kľúčových oblastí činnosti: diverzifikácia zdrojov energie, urýchlenie prechodu na čistú energiu a zvýšenie úspor energie.

Vlajka Európskej Únie / Foto: Pixabay

Celý reťazec výrobcov a užívateľov bioplynu a biometánu je pripravený spolupracovať s verejnými orgánmi a organizáciami občianskej spoločnosti s cieľom identifikovať súčasné úzke miesta a navrhnúť riešenia pre trvalo udržateľné rozširovanie. Výroba bioplynu a biometánu vytvorila v Európe už 210 000 zelených pracovných miest a každoročne ušetrí 60 miliónov ton emisií skleníkových plynov.

Plán zahŕňa cielenú revíziu energetickej účinnosti a obnoviteľných zdrojov energie „Fitfor55“ spolu s potrebnými opatreniami na urýchlenie povoľovania OZE a odporúčaniami pre vstrekovanie obnoviteľného plynu do systému. Je to odrazový mostík k dosiahnutiu klimatických cieľov, obehového biohospodárstva a bezpečnosti dodávok v celej Európe.

Európska komisia v rámci REPowerEU plánuje vyprodukovať 35 miliárd m3 biometánu do roku 2030 a vytvoriť nové priemyselné partnerstvo pre biometán s cieľom podporiť dosiahnutie cieľa a posilniť predpoklady pre ďalší nárast do roku 2050.

Zdroj: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3131

Comments are closed.