SBA sa zúčastnila exkurzie Green Gases v Anglicku

SBA sa zúčastnila exkurzie Green Gases study UK

03/13/2023

Na pozvanie Britskej ambasády v Bratislave sa zástupcovia Slovenskej bioplynovej asociácie zúčastnili dvojdňovej exkurzie Green Gases study v Anglicku. Akcia bola zameraná na oboznámenie krajín strednej a východnej Európy s modelom fungovania a podpory biometánových staníc v Spojenom kráľovstve a vytvorenie obchodných vzťahov.

Obnoviteľné zdroje predstavujú základný pilier pre hlbokú redefiníciu energetického sektora v najbližších desaťročiach a budú hrať kľúčovú úlohu pri hľadaní najlepšieho riešenia pre tri hlavné výzvy:

  1. Energetickú bezpečnosť
  2. Klimatické zmeny
  3. Dostupné ceny pre spotrebiteľov elektriny.

Po invázii na Ukrajinu sa nezávislosť od ruského plynu a ropy stala vyššou prioritou. Vlády a podniky hľadajú spôsoby, ako využiť miestne zdroje na výrobu tepla a elektriny. Biometán môže byť jednou z reakcií na energetickú krízu. Biometán a vodík (a ich kombinácia) ponúkajú sľubnú cestu k čistej nulovej uhlíkovej budúcnosti – najmä v odvetviach, ktoré sa ťažko dekarbonizujú, ako je napríklad ťažká doprava, letectvo, lodná doprava a priemyselná výroba. Obnoviteľné plyny sú alternatívou k fosílnemu zemnému plynu, ale sú tiež nízkouhlíkovou, nákladovo efektívnou alternatívou nafty pre ťažké nákladné vozidlá, ktorá môže znížiť emisie uhlíka až o 90 %.

Predseda Vladimír Šošovička a generálny sekretár Dávid Kančo sa spolu s 25 zástupcami biometánového a bioplynového sektoru z Chorvátska, Rumunska, Bulharska, Českej republiky, Maďarska a Poľska zúčastnili dvojdňového programu, ktorého hlavnými bodmi boli návšteva poľnohospodárskej biometánovej stanice Adapt Biogas, odpadárskej biometánovej stanice spoločnosti Olleco a prezentácie spoločností orientujúcich sa na rozvoj biometánového a vodíkového sektoru v Spojenom kráľovstve.

Zástupcovia krajín EÚ na návšteve poľnohospodárskej biometánovej stanice Adapt Biogas / Zdroj: Archív SBA

Fakty o Spojenom kráľovstve:

  • Spojené kráľovstvo má v súčasnosti približne 93 prevádzkovaných zariadení na prenos biometánu do siete.
  • Spojené kráľovstvo prijalo priaznivý regulačný rámec na podporu investícií do zariadení na výrobu biometánu.
  • Geografia, geológia, infraštruktúra, inovácie a odborné znalosti Spojeného kráľovstva ho navyše predurčujú na rýchly rozvoj nízkouhlíkového vodíkového hospodárstva.
  • Stratégia Spojeného kráľovstva pre vodík sa zameriava na pokrok v rozširovaní vodíkového hospodárstva v roku 2020, s cieľom dosiahnuť do roku 2030 ambíciu výroby 5 GW a umiestniť vodík s nízkym obsahom uhlíka tak, aby pomohol splniť záväzky týkajúce sa nulového uhlíkového rozpočtu.

Poľnohospodárska biometánová stanica Adapt Biogas

Prvou zastávkou exkurzie bola poľnohospodárska biometánová stanica severne od Londýna pri obci Murrow. Založená v roku 2013 sa nachádza 28 míľ od mesta Peterborough a poskytuje ideálne miesto na budovanie vzťahov s miestnou farmárskou komunitou. Areál, ktorý pôvodne vyrábal elektrinu prostredníctvom dvoch kogeneračných jednotiek, prešiel nedávno rozsiahlou transformáciou. Je to prvá biometánová stanica vo Veľkej Británii, ktorá vtláčala plyn priamo do vysokotlakovej distribučnej siete.

Chov hovädzieho dobytka v areáli BMS

Prezentácia spoločnosti Adapt Biogas

Biometánová stanica Adapt Biogas

Areál pozostáva z piatich primárnych fermentorov a jedného dofermentora. Stanica má maximálnu kapacitu produkcie biometánu 2 000 metrov kubických za hodinu vtláčaných priamo do siete. Denne vyprodukuje 12 000 kWh elektrickej energie určenej primárne pre vlastnú spotrebnu.  Neustály prísun vstupných surovín zabezpečuje chov 1500 kusov hovädzieho dobytka priamo na mieste biometánovej stanice a zvyškové krmivo z farmy spolu s malým množstvom energetických plodín. Celkovo sa v areáli skrmuje približne 115 000 ton ročne, pričom sa produkuje vedľajší produkt, digestát, z ktorého tuhá zložka, separát, sa oddeľuje a ďalej predáva ako hnojivo.

LNG nádrž

Zariadenie na dočisťovanie biometánu

V areáli sa okrem samotných fermentorov nachádza aj niekoľko kogoneračných jednotiek, biometánová filtračná stanica a nádrž na LNG, ktorým je poháňaná časť kogeneračných jednotiek. Ambíciou biometánovej stanice je od roku 2024 začať zachytávať oxid uhličitý z produkcie a zapojiť sa tak do obchodovania s CO2 na potravinárske alebo iné účely.

Odpadárska biometánová stanica spoločnosti Olleco

Exkurzia ďalej pokračovala pri meste Aylesbury. 60 kilometrov severozápadne od Londýna sa nachádza výkladná skriňa spoločnosti Olleco, biometánová stanica spracujúca lokálne vyprodukovaný biologicky rozložiteľný odpad z tovární, reštaurácií a domácností. Biometánová stanica každý deň prijíma dvesto až tristo ton potravinového odpadu a vyrába dostatok obnoviteľnej energie na napájanie ekvivalentu 12 000 domácností. Jedným z prelomových aspektov závodu bolo, že sa nachádza v bezprostrednej blízkosti najväčšej britskej mliekarne Arla, ktorú zásobuje obnoviteľnou energiou. Spracováva aj toky ich organického odpadu a vody a spoločne prispievajú k obehovému hospodárstvu.

Spoločnosť Olleco

Biometánová stanica pri Olleco

Stanica má zavedený vlastný systém zberu kuchynského odpadu pomocou zvozových áut a vlastných nádob, čím si zabezpečuje vyššie množstvo vstupnej suroviny a pomáha nielen potravinárskym spoločnostiam zo svojho okolia zbavovať sa bioodpadu. Prijatý odpad prechádza cez zariadenie na odstraňovanie obalov a následne sa zhodnocuje v dvoch fermentoroch s objemom 6 000 metrov kubických. Časť bioplynu sa spaľuje v kogeneračnej jednotke s výkonom 1,5 MW pre zabezpečenie tepla a eletrickej energie. Zvyšný bioplyn sa dočisťuje pomocou technológie vodnej výpierky, ktorá sa značne odlišuje od klasického využitia membránových kontajnerov. Elektrický výkon zariadenia je 1,5 MW a množstvo biometánu vyprodukovaného za hodinu je 8MWh. Ten je vtláčaný do plynovej distribučnej siete. Vyprodukované teplo je využité v procese povinnej pasterizácie biologických odpadov z domácností a reštaurácií ešte pred vstupom do fermentorov.

Zvozové auto spoločnosti Olleco

Technológia vodnej výpierky

Podľa prieskumov spoločnosti je v Spojenom kraľovstve potenciál spracovať približne 2,5 miliónov ton kuchynského bioodpadu ročne, ktoré inak končia na skládkach alebo v spaľovni. Biometánová stanica kladie veľký dôraz na zamedzenie negatívnych vplyvov na obyvateľov. Keďže sa nachádza len niekoľko kilometrov od malej dediny, celá prijímacia hala je ventilovaná a vzduch prechádza filtrami s aktívnym uhlím. Pracovníci stanice pravidelne vykonávajú merania zápachu v rôznych vzdialenostiach a miestach od zariadenia a vedú aktívny dialóg so zástupcami dediny o možných vylepšeniach prevádzky.

Čo sa týka vstupných surovín, zaujímavosťou je, že v Spojenom kráľovstve využívajú len 3% z celkovej odhadovanej produkcie hnoja a hnojovice, najmä z toho dôvodu, že energetická výťažnosť z tejto vstupnej suroviny je nižšia, než pri biologicky rozložiteľnom odpade z domácností. Prejavuje sa to v budovaní menších odpadových bioplynových staníc s výkonom porovnateľným s veľkými poľnohopodárskymi zariadeniami.

Prezentácie v Londýne

Exkurzia bola zakončená sériou prezentácií v Londýne, kde sa nám predstavili viaceré anglické spoločnosti zaoberajúce sa legislatívnym poradenstvom pri plánovaní projektov BMS, efektívnou výstavbou LNG/CNG terminálov, správnou prevádzkovou praxou a zložením vstupných surovín a vodíkovými riešeniami. Zároveň boli odprezentované podporné schémy (historické, prebiehajúce aj plánované), ktoré ukázali, že vláda v Spojenom kráľovstve sa rozhodla naplno odštartovať rozvoj bioplynu už pred viac než 10-rokmi. Výsledkom je prosperujúci sektor OZE, ktorý veľkou časťou prispeje k dekarbonizácii priemyslu a dopravy v Spojenom kráľovstve.

SBA by rada poďakovala Britskej ambasáde v Bratislave za možnosť zúčastniť sa tejto exkurzie, jej členom v Londýne za organizáciu , kolegom zo štátov EÚ za príjemne strávený čas a spoločnostiam Olleco a Adapt Biogas za možnosť prezrieť si úspešné projekty v zahraničí, ktoré nás budú naďalej motivovať v boji za rast bioplynového sektoru na Slovensku. Hoci sa naše krajiny v podmienkach pre bioplynové stanice v mnohom líšia, exkurzie ako je táto poskytujú priestor pre inšpiráciu a vytváranie partnerstiev pri príprave ďalších riešení pre existujúce prevádzky BPS/BMS.

Všetky prezentácie sú dostupné v členskej zóne.

Comments are closed.