+421 905 862 890 +421 918 062 551 info@sba.sk
Trnavská cesta 106 821 01 Bratislava
       

Slovenská bioplynová asociácia sa rozrastá, novým členom je JRK Slovensko.

Slovenská bioplynová asociácia sa rozrastá, novým členom je JRK Slovensko.

Od roku 2022 SBA umožňuje štatút pridruženého členstva, čím sa asociácia rozrástla okrem bioplynových staníc (BPS) aj o technologické a poradenské spoločnosti. Noví členovia podporujú energetický prínos BPS a transformáciu na biometán, ale aj zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov (BRO).

Najnovší člen SBA je spoločnosť JRK Slovensko. JRK sa viac ako 10 rokov venuje komplexným riešeniam pre odpadové hospodárstvo, od predchádzania vzniku odpadu, cez efektívne systémy zberu a evidencie, až po jeho recykláciu a opätovné použitie. Spolupracuje s občanmi, samosprávami, súkromným sektorom a štátnymi inštitúciami. 

S novým členom je asociácia o krok bližšie naplniť ambíciu stať sa združením pre prevádzky na zhodnocovanie BRO, ktorými sú okrem BPS aj kompostárne. Symbióza a spolupráca týchto zariadení zabezpečí Slovensku nielen pokles skládkovaných komunálnych odpadov a návrat živín do pôdy, ale aj výrazné zníženie negatívnych vplyvov spoločnosti na klimatickú zmenu a nárast podielu lokálne produkovanej obnoviteľnej energie. 

Proces kompostovania / Zdroj: JRK Slovensko

Práve s efektivitou a hospodárnosťou systému nakladania s BRO, ktorý využíva mnohostranný potenciál BPS majú bohaté skúsenosti viaceré krajiny. Spolupráca JRK s ich partnermi v Taliansku a Rakúsku prinesie do slovenskej praxe potrebné informácie a skúsenosti.

Slovensko naštartovalo odklon biologicky rozložiteľného odpadu zo skládok zavedením triedeného zberu kuchynských odpadov, zvyšovaním poplatkov za skládkovanie aj osvetou v triedení. Problémom sú však chýbajúce zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu.

Napriek štátom deklarovanej technologickej neutralite pri zavádzaní systému zhodnocovania BRO, reálne MŽP podporuje najmä kompostárne. Verejné zdroje sa investujú do budovania nových kompostární nekoncepčne a nehospodárne, pričom už existujú zariadenia, ktoré potrebujú rádovo nižšiu investíciu ako výstavba novej kompostárne. Nepodporujú sa komplexné riešenia prispôsobené konkrétnym potrebám, ale hlavne kompostárne zhodnocujúce aj zelený aj kuchynský odpad.

SBA verí, že spolu s JRK Slovensko sa podarí presvedčiť envirorezort o rýchlejšom, efektívnejšom a hospodárnejšom nastavení koncovky systému zhodnocovania BRO. 

Slovenská bioplynová asociácia je záujmové združenie prevádzkovateľov bioplynových staníc. SBA združuje výrobcov biometánu, obnoviteľného tepla a obnoviteľnej elektriny, ktorá má potenciál pokryť 10% ročnej spotreby elektriny slovenských domácností. Medzi hlavné ciele SBA patrí podpora členov pri prechode na výrobu biometánu a pri likvidácii biologicky rozložiteľného odpadu a tiež rozvoj spoločenského povedomia o význame výroby energie z obnoviteľných zdrojov. Slovenská bioplynová asociácia zastupuje viac ako polovicu aktívnych členov po celom Slovensku. Od roku 2018 je plnohodnotnými členom Európskej bioplynovej asociácie (EBA).

 

Comments are closed.