Spolupráca bioplynových staníc a kompostární

Spolupráca bioplynových staníc a kompostární

Bioplynové stanice (BPS) zastávajú v procese spracovania bioodpadu nezastupiteľnú úlohu. Aj napriek tomu sa nachádzajú v kritickej situácii a hrozí im krach. Viaceré samosprávne kraje vnímajú BPS a kompostárne oddelene, ako navzájom konkurenčné. BPS a kompostárne by však nemali medzi sebou bojovať a konkurovať si. Práve naopak, ich symbióza a spolupráca je zárukou kvalitnejšieho zhodnocovania bioodpadu na Slovensku. Slovenská bioplynová asociácia (SBA) preto volá po nastavení systému spracovania bioodpadu a spolupráci medzi BPS a kompostárňami.

„Bioplynové stanice majú významné miesto v spracovaní bioodpadu, keďže vedia zhodnotiť bioodpad energeticky aj materiálovo. Kým kompostárne pretvárajú bioodpad na kompost, BPS dokážu vyprodukovať okrem organického hnojiva – digestátu aj elektrinu a teplo alebo biometán,” uviedol vedúci environmentálnej sekcie SBA Ing. Matej Štefánek.

Kompostáreň a bioplynová stanica / Zdroj: Pixabay

Práve získavanie energie z odpadu je často nepochopené a BPS sú nesprávne považované za spaľovne odpadu. Pravdou ale je, že všetky odpady na BPS sa premenia na kvalitné hnojivo. Technológia BPS je energeticky sebestačná, keďže si energiu na svoju prevádzku produkujú sami. Taktiež sa na BPS dá elegantne riešiť hygienizácia odpadov. Niektoré je totiž potrebné tepelne upraviť aby sa zabránilo šíreniu patogénov.  BPS produkujú teplo, ktoré vedia na tento proces použiť.

„Okrem domácností existuje viacero producentov bioodpadu, ktorý môžu BPS, alebo kompostárne zhodnocovať. Bioodpady z obchodných reťazcov, stravovacích zariadení, potravinárskeho priemyslu a pod. však často papierovo neexistujú a reálne končia na skládkach, alebo napr. na nelegálnych vnadiskách, kde zapríčiňujú pohyb divokých zvierat v blízkosti ľudských obydlí. Iné odpady zase končia legálne v čističkách odpadových vôd a prispievajú k znečisťovaniu našich riek. Preto je potrebné komplexné nastavenie systému zo strany Ministerstva životného prostredia,” uviedol Štefánek.

Bioodpad od rôznych dodávateľov má rozličné kvality a vlastnosti, preto sú niektoré typy bioodpadu vhodnejšie pre BPS a niektoré pre kompostárne. „Drevnaté odpady sú vhodnejšie na kompost, keďže v stanici sa nerozložia. Pre kompostárne zas vo všeobecnosti nie sú vyhovujúce tekuté odpady a odpady živočíšneho pôvodu. Tie vedia lepšie spracovať bioplynky a tiež sú pre ne vhodné aj použité jedlé oleje a tuky,“ dodal Štefánek.

Aby sa odomkol potenciál vzájomne prospešnej spolupráce, štát a samosprávne kraje by sa mali zamerať na výhody BPS a nastaviť legislatívu spracovania bioodpadu tak, aby sa dosiahla čo najvyššia miera jeho zhodnotenia. Bioodpad dobre využiteľný v BPS by mal najskôr putovať tam, aby sa využil aj jeho energetický potenciál. Príklady symbiózneho vzťahu medzi BPS a kompostárňami je možné vidieť napríklad v Rakúsku aj Taliansku, kde je bežné, že vedľa BPS je postavená kompostáreň. Napriek deklarovanej technologickej neutralite, MŽP finančne podporuje iba výstavbu nových kompostární obcami. Neprihliada však na to, či je v lokalite dostupná už zabehnutá BPS, ktorej by možno stačil zlomok finančnej podpory aby bola schopná zhodnocovať komunálne odpady.

Comments are closed.