Workshop R2Gas: Biometán – najvýraznejšie obnoviteľné palivo súčasnosti

Workshop R2Gas: Biometán – najvýraznejšie obnoviteľné palivo súčasnosti

25. apríla 2023 diskutovalo 14 odborníkov z celého dodávateľského reťazca biometánu o aktuálnom stave príslušného obnoviteľného plynu, jeho vývoji a politike, potenciáli a limitoch výroby biometánu, ako aj obchodných príležitostiach. Okrem špecialistov R2Gas prezentovali názory svojich subjektov aj rečníci zo šiestich rôznych spoločností a organizácií. Riešili sa štyri hlavné témy, od politiky po aplikáciu. Prednášajúci spolu s publikom potvrdili rôzne prezentované štúdie, ktoré dokazujú dôležitosť tejto udržateľnej energie, najmä vo svetle želanej nezávislosti od ruského fosílneho plynu. Táto technológia – aj keď je už roky dobre zavedená – stále nesie značný potenciál pre rast aj v tých najdrsnejších podmienkach prostredia.

Workshop bol prvým organizovaným súkromným Výskumným centrom pre obnoviteľné plyny (R2Gas), neziskovým združením so sídlom vo Viedni. 65 popredných odborníkov z biometánového priemyslu EÚ, medzi ktorými mala zastúpenie aj SBA, sa zišlo vo Viedni, aby diskutovali o relevantných otázkach a budúcom vývoji bioplynu. Účastníci diskutovali o vstupných prezentáciách s ohľadom na celý výrobný a trhový reťazec. Cenná výmena informácií a nezávislých poznatkov pomôže budúcemu rozvoju a formulácii ďalších projektov. Workshop bol rozdelený do štyroch častí: Rámcové podmienky;  Technológie;  Vstupné materiály a Trhy.

 

Zdroj: R2Gas

Rámové podmienky
V súčasnosti je biometán horúcou témou v Európskej únii a v je členských krajinách. Celkovo je na stole šesť nových alebo obnovených právnych predpisov, ktorých sa biometán dotýka. Nedávno bol v programe REPowerEU stanovený cieľ pre biometán: produkcia 35 miliárd kubických metrov do roku 2030; cieľ, ktorý by mal byť tiež ukotvený v balíku plynov. Ďalšie právne predpisy, o ktorých sa diskutuje, sú RED III/IV; normy CO2 pre autá a dodávky, ako aj pre ťažké úžitkové vozidlá; palivo námorná infraštruktúra EÚ a infraštruktúra alternatívnych palív. Ako príklad členského štátu bolo prezentované Rakúsko, ktoré je v národnej legislatíve o biometáne vyspelé. Rovnako dôležitá je cezhraničná registrácia plynu vrátane záruk pôvodu, ktorá bola predložená na základe centrálnej a východnej burzy plynu.

Technológia
Anaeróbna digescia sa stala štandardnou technológiou najmä pri výrobe elektriny. Ale vzhľadom na končiace sa dotácie na výrobu elektriny ako v prípade Slovenska ale aj Nemecka je prechod na výrobu biometánu perfektnou možnosťou na ďalšie využitie bioplynovej stanice. Následné skvapalnenie umožňuje efektívnejšie (hustejšie) skladovanie a ešte širšie uplatnenie biometánu, napr. v námornej a ťažkej doprave. Ďalšie dve prezentácie poukázali na dve nové technológie. Splyňovaním tuhej biomasy vzniká tzv. syntézny plyn – zložený prevažne z vodíka a oxidu uhoľnatého, ktorý umožňuje syntetizovať aj biometán. Rakúsko bude pokračovať v tejto ceste s Advanced Biofuel Lab. Cieľom je nainštalovať 9 komerčných zariadení a v strednodobom horizonte produkovať značné množstvo zelených plynov. Power to gas je ďalšou novou technológiou výroby metánu. Najpoužívanejším procesom je elektrolýza produkujúca vodík, po ktorej nasleduje Sabatierova reakcia za vzniku metánu. Na workshope bola predstavená nová a sľubná vyvíjaná technológia s názvom bioelektrochemický proces bez krokov spotrebúvajúcich elektrinu.

Zdroj: R2Gas

Vstupné materiály
Predpokladom udržateľnej výroby bioplynu je využívanie udržateľnej biomasy. Do roku 2030 sa konvenčné vedľajšie produkty môžu stať limitujúcim faktorom. V troch príspevkoch sa hovorilo o alternatívach, ako je technologický prístup, pri ktorom vylepšené systémy digescie dokážu zvládnuť ťažko rozložiteľný materiál, aplikácia plodín pestovaných na okrajovej pôde. Ešte sľubnejšia je aplikácia dostatočného množstva dostupných vodných rias na súčasnú produkciu bielkovín a bioplynu.

Trhy
Nič sa nedeje bez reálne fungujúceho trhu. Aby sa to vybudovalo, musí sa pre obchodný prípad zohrať niekoľko faktorov. Ponuka a dopyt musia byť vyvážené pri konkurenčných nákladoch počas dlhšieho časového obdobia, aby sa vytvoril obchodný prípad; musí byť zaručený optimalizovaný trhový reťazec vrátane výrobcov, prevádzkovateľov sietí a obchodníkov a užívateľov plynu; celoeurópsky harmonizovaný registračný systém pre certifikáty obnoviteľného plynu vrátane záruk pôvodu a trvalej udržateľnosti a napokon stabilné ceny za „zelenú hodnotu“ a všeobecne akceptované výhody z vedľajších produktov sú všetky povinné faktory pre rozvoj trhu.

Všetky prezentácie sú dostupné na stránke R2Gas

Comments are closed.