ALFA: Výsledky prieskumov o vnímaní verejnosti a výzvach pre bioplyn

ALFA: Výsledky prieskumov o vnímaní verejnosti a výzvach pre bioplyn

Prvým krokom ALFA prieskumu bola séria odborných rozhovorov v každej zo 6 cieľových krajín ALFA: Taliansko, Dánsko, Belgicko, Slovensko, Grécko a Španielsko. Rozhovory slúžili na rozšírenie znalosti o rámcových podmienkach, ktoré pôsobia ako bariéry alebo umožňujú trh s bioplynom v chove hospodárskych zvierat v EÚ. Okrem toho sa zhodnotili potreby a úroveň informovanosti zainteresovaných strán v oblasti poľnohospodárskeho bioplynu, ako aj súčasnú úroveň a (nesprávne) vnímanie občanov EÚ v súvislosti s výrobou bioplynu z hnoja. Autorom textu sú členovia projektu ALFA.

Na tento účel sme vykonali dva veľké prieskumy: medzi 3 000 občanmi EÚ a medzi 270 odborníkmi a zainteresovanými stranami priamo zapojenými do hodnotového reťazca poľnohospodárskeho bioplynu, vrátane chovateľov dobytka, poradcov, majiteľov bioplynových staníc, výskumníkov, tvorcov politiky atď.

Zistili sme, že občania EÚ vykazujú relatívne nízku úroveň vedomostí a znalostí o bioplyne, jeho výrobnom procese a jeho použití. V priemere však majú pozitívny názor na potenciálne environmentálne a ekonomické prínosy výroby bioplynu z hnoja, hoci existujú určité mylné predstavy. Zostávajú napríklad znepokojení zdravotným vplyvom na ľudí žijúcich v blízkosti bioplynových staníc a bezpečnosťou technológie výroby bioplynu a často sú presvedčení, že úprava hnoja na výrobu bioplynu môže zvýšiť zápach a prispieť k znehodnoteniu hodnoty majetku v zariadeniach, susedných oblastiach.

Presnejšie povedané, priemerná úroveň oboznámenia sa s bioplynom v európskej spoločnosti bola ohodnotená na 3,89 z 10 na stupnici, čo naznačuje relatívne nízku úroveň znalostí. Napriek tomu majú vo všeobecnosti pozitívne názory na environmentálne a ekonomické prínosy výroby bioplynu z hnoja, napríklad pokiaľ ide o dopady investícií do výroby bioplynu z hnoja na efektívne nakladanie s živinami a odpadom, na vytváranie optimálneho energetického mixu vo svojich krajinách, príslušné zníženie nákladov na dodávku energie a miestnu mieru zamestnanosti. Na druhej strane viac ako 25 % účastníkov verí, že inštalácia bioplynovej stanice znehodnotí blízke nehnuteľnosti. Obrázok nižšie ukazuje názor občanov na vplyv, ktorý môžu mať bioplynové stanice využívajúce hnoj na rôzne ekonomické aspekty.

Výsledky prieskumu vplyvu BPS využívajúcich hnoj na rôzne ekonomické aspekty: (kategórie zľava) Zamestnanosť, Cena dodávky energií. Spoľahlivý energetický mix, Odpadový manažment, Ekonomický rast, Znehodnotenie majetku / ALFA

Súčasnú úroveň spoločenskej akceptácie v EÚ však možno považovať za miernu: zatiaľ čo napríklad 3 000 občanov v našej vzorke hodnotilo výrobu bioplynu v priemere ako 67 zo 100 bodov, len málokto bol spokojný s bioplynovou stanicou, ktorá využíva hnoj postavené v blízkosti svojich domovov, aj keď sú kompenzované zľavou z účtu za elektrinu.

Vďaka konzultáciám regionálnych expertov a zainteresovaných strán sme identifikovali najdôležitejšie bariéry na úrovni technickej, finančnej, inštitucionálnej, sociokultúrnej, environmentálnej a rodovej nerovnosti. Za hlavné výzvy sa považovala finančná uskutočniteľnosť a neistota návratnosti, po ktorej nasledovali zložité schvaľovacie procesy. Napríklad medzi najviac identifikované bariéry patria vysoké investičné náklady bioplynových staníc spolu s absenciou finančnej podpory a dotácií. Je to vidieť na obrázku nižšie, ktorý ukazuje počet prijatých odpovedí pre vzorku možných ekonomických prekážok.

Identifikované ekonomické bariéry podľa odborníkov: (kategórie zľava) Nedostatok finančnej podpory, Vysoké operačné náklady, Investičný risk, Limitovaný prístup k úveru, Nestabilná dodávka vstupných surovín / ALFA

Okrem toho odborníci a zainteresované strany zdôraznili dôležitosť stanovenia cieľov v oblasti obnoviteľnej energie a regulácie spracovania digestátu a hospodárenia s maštaľným hnojom, ako aj poskytovania poznatkov farmárom, čo je dôležité pri zavádzaní systémov bioplynu do chovu dobytka.

Perspektívny výskum ALFA bude zahŕňať návrh špecifickejších podporných služieb, ktoré projekt ponúkne farmárom a bioplynovým staniciam v neskorších fázach. Takéto podporné služby budú navrhnuté zapojením odborníkov do workshopov o spoločnej tvorbe organizovaných v každej z cieľových krajín projektu. Výsledky z tejto správy poslúžia ako cenný vstup a základ pre túto prácu s konečným cieľom pomôcť pri podpore zavádzania bioplynu v európskom odvetví chovu dobytka, najmä v 6 cieľových krajinách projektu.

Zdroj: https://alfa-res.eu/perceptions-from-alfas-citizens-and-stakeholder-surveys/

Comments are closed.