+421 905 862 890 +421 918 062 551 info@sba.sk
Trnavská cesta 106 821 01 Bratislava
       

CENA BIOMETÁNU a EMISIE (SBA konferencia výber)

CENA BIOMETÁNU a EMISIE (SBA konferencia výber)

Prečo je v súčasnej dobe dôležité pokračovať vo výrobe biometánu? Ako sa určuje výrobná cena biometánu? Čo všetko musíme brať do úvahy, keď chceme vypočítať celkové množstvo emisií? Aj na tieto otázky nám odpovedala tohtoročná SBA konferencia.

emisie, cena, biometan, vypocet

Bioplynová stanice s ťažkou technikou / Archív SBA

Slovenská republika sa zaviazala, že do roku 2030 zníži počet emisií o 6%. Pre dosiahnutie tohto cieľa je rozvoj bioplynového priemyslu na našom území nevyhnutný. Na produkciu bioplynu sa primárne používali cielene pestované plodiny. Dnes sa sektor sústreďuje na spracovanie pokročilých surovíny.

Pokročilé suroviny charakterizujeme ako podiel biomasy v priemyselnom odpade, ktorý nie je vhodný na použitie v potravinovom alebo krmivovom reťazci, vrátane materiálov z maloobchodu a veľkoobchodu a agropotravinárskeho priemyslu, ako aj sektorov rybolovu a akvakultúry. Patria sem zvyšky zo spracovania kukurice, odpad z výroby nealkoholického piva, kaly obsahujúce škrob, lapolové tuky. Ďalej sú to aj odpadové mydlá, technický kukuričný olej z výpalkov, technický odpadový lieh, úkapy, doky, kaly, odpadová voda so zvyškami z destilácie liehu a lecitínové kaly z výroby a odpadová voda zo spracovania palmového oleja. Pokročilá surovina sa od nepokročilej dá rozlíšiť pomerne jednoducho. O pokročilú surovinu ide, ak je daná surovina jednoznačne definovaná v RED II (Smernica o obnoviteľnej energii EÚ), spĺňa definíciu smernice, alebo je špecifikovaná v národnej legislatíve.

Podľa vzorcu na výpočet emisií sa na ich zvyšovaní podieľajú činnosti ako pestovanie plodín, zmena výskytu uhlíka v pôde, doprava a  spracovanie s využitím fosílneho paliva. Množstvo emisií je možné znížiť zlepšením poľnohospodárskych postupov, alebo zachytávaním a skladovaním vyprodukovaného oxidu ohličitého (s ktorým je možné obchodovať a generovať tak dodatočný zdroj príjmov).

Medzi odporúčaný postup pre zníženie množstva emisií na bioplynovej stanici patrí vzduchotesné uzatvorenie (zakrytie) koncovej skladovacej nádrže digestátu. Z nezakrytej skladovacej nádrže sa totiž stále postupne uvoľnujú zvyškové množstvá metánu. Pre životné prostredie sú tieto množstvá zanedbateľné, avšak vo výpočtoch značne zvyšujú uhlíkovú stopu procesu výroby bioplynu a biometánu.

nehoda, bioplynová stanica, digestát, stredné plachtince

Otvorený sklad digestátu / Archív SBA

emisie, cena, biometan, vypocet

Otvorený sklad digestátu / Archív SBA

Od výpočtu emisií sa odvíja aj cena biometánu. Čím menej emisií oxidu uhličitého pripadá na jednotku vyprodukovaného biometánu, tým je cena biometánu vyššia. Spoločnosti a podniky sú  motivované európskou legislatívou, aby nahradili fosílny zemný plyn vo svojej výrobe a pomohli tak k ozeleneniu sektora priemyslu. Preto je práve sektor priemyslu a dopravy najväčším odberateľom biometánu, s ktorým sa aj naďalej počíta v dekarbonizačných plánoch. Na cenu biometánu má okrem množstva emisii vplyv aj vydaný zelený certifikát, ktorý garantuje metodiku výpočtu.

Zdroj: REX Solutions / Konferencia SBA

Comments are closed.