+421 905 862 890 +421 918 062 551 info@sba.sk
Trnavská cesta 106 821 01 Bratislava
       

Chýbajúca podpora technológií bráni efektívnemu spracovaniu bioodpadov

Chýbajúca podpora technológií bráni efektívnemu spracovaniu bioodpadov

Viaceré krajiny Európskej únie našli spôsob, ako efektívne využiť biologicky rozložiteľný odpad. Spracovať ho dokážu nielen kompostárne, ale aj bioplynové stanice. Slovenská bioplynová asociácia (SBA) poukazuje, že Slovensko má dostatok bioplynových staníc na spracovanie poľnohospodárskych odpadov. Pre zhodnocovanie komunálnych odpadov potrebujú technológie, ktorých obstarávacia cena je rádovo nižšia ako cena výstavby nových zariadení.

Ukážka technológie na odbaľovanie znehodnotených potravín v Poprade / Archív SBA

Podľa pravidelných analýz odpadov by sa až 80 percent odpadu v nádobách na zmesový komunálny odpad dalo znova vytriediť. Ide o plasty, sklo, ale vo veľkej miere najmä biologicky rozložiteľný odpad. Zvýšená miera spracovania biologického odpadu z domácností, reštaurácií, ale aj supermarketov v bioplynových staniciach zabezpečí ich efektívne zhodnotenie vo forme tepla, energie alebo biometánu – udržateľnej náhrady za fosílny zemný plyn. Navyše sa tak zabráni ďalšiemu úniku metánu z týchto odpadov do atmosféry.

„Pre spracovanie bioodpadu z domácností, reštaurácií alebo supermarketov v bioplynových staniciach je potrebná technológia, ktorá umožňuje hygienizáciu, drvenie, odbaľovanie alebo inú úpravu pred vstupom do zariadenia,” vysvetľuje generálny sekretár SBA, Dávid Kančo. Dnes túto technológiou vlastní len niekoľko bioplynových staníc, keďže pôvodne boli zamerané na spracovanie materiálu z poľnohospodárskej výroby. S postupnou transformáciou na produkciu biometánu, ktorá je v súlade s plánom Európskej únie zabezpečiť trvalo udržateľnú a cenovo dostupnú energiu, rastie aj potreba zmeny vstupnej suroviny z čisto poľnohospodárskej na väčší podiel kuchynského bioodpadu. Zmena sa však nemôže udiať bez potrebných investícií do technológií na jeho spracovanie.

To, ako investícia do inovatívnych technológií môže zefektívniť proces spracovania biologicky rozložiteľných odpadov zo supermarketov sme ukázali na prehliadke bioplynovej stanice v Poprade-Matejovciach. Súčasťou prehliadky bola ukážka prístroja, ktorý dokáže efektívne oddeľovať obaly zo znehodnotených potravín nevhodných pre konzumáciu. Tým umožňuje ich ďalšie spracovanie, napríklad v bioplynovej stanici alebo kompostárni,” približuje Kančo. Prehliadky sa zúčastnili aj zástupcovia ministerstva životného prostredia a ministerstva pôdohospodárstva, ktorí zohrávajú kľúčovú pozíciu pre ďalšiu legislatívnu a finančnú podporu štátu v oblasti efektívneho zhodnocovania bioodpadu.

Dobrým príkladom v oblasti nakladania s bioodpadmi je aj Taliansko, ktoré sa stalo jedným z lídrov v recyklácii v rámci EÚ. V priemere dokážu zrecyklovať takmer 52 percent bioodpadu, v niektorých regiónoch je to až 80 percent. Podarilo sa im to aj vďaka inovácii technologických riešení. Na Slovensku v súčasnosti dokážeme zrecyklovať menej ako polovicu odpadu. „Taliansko využíva na budovanie zariadení systém štátnej podpory. U nás by sa táto podpora mohla uplatniť prostredníctvom pripravovaného Operačného programu Slovensko,” uzavrel Kančo.

Aj na príklade Talianska je možné vidieť, že ak chce Slovensko plniť európske smernice v oblasti zhodnocovania odpadov, technologický rozvoj bioplynových staníc musí byť neoddeliteľnou súčasťou tohto procesu.

Comments are closed.