Potenciál bioplynového priemyslu na Slovensku

Potenciál bioplynového priemyslu na Slovensku

Rozvoj biometánu v krajinách EÚ bol jednou z hlavných tém žilinskej konferencie Bezpečnostné, technické a právne výzvy slovenského plynárenstva. Podobne ako v Českej republike, aj na Slovensku existuje potenciál pre výrobu biometánu, ktorý však zatiaľ nedokážeme naplno využiť.

Diskusia SPNZ / Zdroj: Hutira Slovakia

Na tomto tvrdení sa zhodli rečníci odbornej diskusie Slovenského plynárenského a naftového zväzu v Žiline s názvom Bezpečnostné, technické a právne výzvy slovenského plynárenstva. Cieľom podujatia bolo diskutovať o témach, ktoré ovplyvňujú plynárenstvo nielen na Slovensku, ale aj v celoeurópskom meradle. Okrem podpory biometánu, ktorý má najväčší ohlas medzi odbornou verejnosťou, sa taktiež hovorilo o rozvoji plynovej mobility, vodíka a právnych úpravách súvisiacich napríklad so skladovacími povinnosťami energetických surovín.

V otázkach rozdielu medzi slovenkým a českým trhom sa vyjadril aj Ivan Junga, riaditeľ spoločnosti HUTIRA Slovakia: “Česká republika sa nachádza v procese transformácie bioplynových staníc na biometánové. Zatiaľ čo u nás hovoríme o dvoch jednotkách, v Česku je už realizovaných päť takýchto jednotiek a ďalšie sú v procese výstavby.” Zároveň však poukázal na to, že kým pred pár rokmi téma výrobu bioplynu nebola populárna, dnes je to jedna z najakutálnejších tém.

Spoločnosť HUTIRA sa reguláciou plynu a meraním kvality v oblasti plynárstva zaoberá už viac ako 30 rokov. V piatich pobočkách na Slovensku a v Česku svojim zákazníkom a partnerom dodávajú  potrebné technológie a komponenty na výrobu biometánu.

Za dobrý príklad v tejto oblasti považuje Česko aj výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu Richard Kvasňovský: “U našich susedov je využitie biometánu naozaj cítiť, a to nielen v plynárenskej sieti, ale napríklad aj v doprave. Prostredníctvom dodávok bioCNG dokážu výrazným spôsobom dekarbonizovať napríklad verejnú dopravu.”

Podľa odborníkov by rýchlejšemu rozvoju a podpore bioplynového priemyslu na Slovensku pomohlo vytvorenie schémy pre investičnú podporu, konverzia bioplynových staníc na biometánové alebo výstavba nových staníc na spracovanie odpadov v rámci projektu Program Slovensko 2021 – 2027 financovaného z fondov Európskej únie.

Biometán má zmysel a je to cesta, ktorou je nutné ísť,” uzatvára Junga.

Zdroj: Hutira Slovakia

Comments are closed.