Výroba elektriny z biometánu môže byť výhodnejšia ako z vodíku

Výroba elektriny z biometánu môže byť výhodnejšia ako z vodíku

Nedávna štúdia Európskej bioplynovej asociácie poukazuje na fakt, že by sme nemali podceňovať význam biometánu pri prechode na nízkoemisné zdroje energie. V čase nízkej dostupnosti energie z obnoviteľných zdrojov, medzi ktoré napríklad patria bezveterné zimné týždne, je biometán jedným z nákladovo najefektívnejších a najudržateľnejších spôsobov výroby elektriny, a to aj v porovnaní s vodíkom. 

Očakávania na rok 2024 sú pre obnoviteľné zdroje elektriny jasné.

Medzi najvyužívanejšie zdroje by mali patriť fotovoltaika a vietor. Odvetvie by v tom čase malo zároveň prejsť aj pokročilou fázou dekarbonizácie. Na zabezpečenie spoľahlivého a vyváženého energetického mixu však bude potrebné zahrnúť aj iné zdroje. 

Plán rozvoja prenosovej sústavy Európskej únie z roku 2022 v scenári na rok 2040 počíta s celkovou dodávkou elektriny 4 600 – 5 300 TWh, pričom významná časť (1 258 – 1 360 TWh) bude pochádzať zo “základných zdrojov” vrátane jadrovej energie, vody a plynu. Očakáva sa, že tieto zdroje budú v roku 2040 pokrývať až 30 % dopytu po elektrickej energii. 

Biometán sa javí ako výhodnejšia voľba, a to aj pri porovnaní s obnoviteľným vodíkom.

Je tomu tak najmä pre nižšie kapitálové a prevádzkové náklady. Vodná a jadrová energia sú na druhej strane ekonomickejšie, najmä v obdobiach nízkej dostupnosti iných obnoviteľných zdrojov energie. Ich kapacita a flexibilita sú však obmedzené, čo zvýrazňuje potrebu plynových elektrární na vyplnenie medzery v dodávkach elektriny.

Podľa prepočtov organizácie Biomethan Industrial Partnership z roku 2021 predstavovali priemerné výrobné náklady nízkoemisného biometánu vo veľkých zariadeniach 54€/MWh a v malých výrobniach 84 €/MWh. EBA očakáva, že čistý biometán dosiahne do roku 2040 priemerné náklady na výrobu približne 70 EUR/MWh. 

Rast výroby biometánu by tiež podporil prechod na udržateľný a dekarbonizovaný energetický mix do roku 2040.

V závislosti od technológie výroby, napríklad od mechanizmov akumulácie organického uhlíka v pôde alebo optimalizácie zmesi surovín, má tento obnoviteľný plyn potenciál vytvárať až negatívnu emisnú stopu.

Scenár vstupných surovín pre výrobu biometánu v roku 2040 / EBA

Využívanie komunálneho bioodpadu na výrobu biometánu by podľa EBA viedlo k ešte väčším úsporám emisií pri výrobe elektriny z biometánu. Skupina EFG sa vo svojich bioplynových staniciach zaoberá aj energetickým spracovaním biologicky rozložiteľného, rastlinného a živočíšneho odpadu, ako sú zvyšky z domácností a potraviny s uplynutou dobou spotreby z marketov. Ondřej Černý, riaditeľ EFG Logistics spoločnosti EFG hovorí, že ich stanica v Rapotíne dosahuje vysoké úspory emisií pri výrobe biometánu najmä vďaka zhodnocovaniu biologicky rozložiteľného odpadu.  Podľa EBA sú biometánové jednotky atraktívnou možnosťou, ktorá môže zabezpečiť spoľahlivé a ekologické dodávky elektriny nielen pre domácnosti, ale aj celý priemyselný sektor.

 

ZDROJ: CZ Biom, EBA

 

 

 

Comments are closed.