EBA: Prínos digestátu k zdravej pôde

EBA: Prínos digestátu k zdravej pôde

Európska bioplynová asociácia (EBA) vydáva komplexný report, ktorý skúma prínos digestátu pri podpore zdravej pôdy a rozvoji udržateľných poľnohospodárskych postupov v celej Európe.

Dokument vydaný EBA skúma množstvo výhod spojených s integráciou digestátu do agronomických postupov v Európskej únii. Od zníženia závislosti na nákladných syntetických hnojivách až po podporu účinného hospodárenia s pôdou a jej obnovy. Ukazuje sa ako kľúčový aktér pri riešení minerálnej nerovnováhy v pôde a zároveň je nápomocný pri účinnom zachytávaní uhlíka. Okrem toho je jeho využívanie v súlade s prebiehajúcim vývojom v rámci politík EÚ v oblasti poľnohospodárstva zameraného na emisie oxidu uhličitého. Stavia ho to do pozície základného kameňa pri prechode Európy na ekologickejší a udržateľnejší poľnohospodársky sektor.

EBA prezentácia k štúdii o digestáte / EBA

                                                                                                                      EBA prezentácia k štúdii o digestáte / EBA

Ďalšie rozširovanie výroby bioplynu v Európe bude znamenať, že sa bude vytvárať čoraz väčšie množstvo digestátu. Využitie jeho výhod prinesie benefity poľnohospodárom, miestnym komunitám aj výrobcom.

Dokument sa zaoberá jeho výrobou, kedy zdôrazňuje, čo sa s ním deje a aké druhy existujú. Skúma tiež poľnohospodárske vlastnosti a využitie digestátu, pričom skúma jeho rozmanité využitie v celej Európe a inovatívne metódy využitia. Okrem toho sa v dokumente skúmajú jeho pozitívne vplyvy na životné prostredie, klímu a zdravie pôdy, pričom sa zohľadňujú aj trhové stratégie. Na záver sa uvádza analýza regulačného rámca pre digestát na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni.

Zdroj: EBA

Comments are closed.