Súkromné investície vo výške 25 miliárd eur podporia rast sektoru biometánu

Súkromné investície vo výške 25 miliárd eur podporia rast sektoru biometánu

Analýza Európskej bioplynovej asociácie odhalila výšku príspevku pre rast sektoru biometánu vo výške 25 miliárd eur do roku 2030 v podobe súkromných investícií. Predstavuje to 30%-ný nárast oproti minuloročným odhadom.  Druhé vydanie Biomethane Investments Outlook predpovedá ďalšie investície vo výške 2,1 miliardy.

Investície by do roku 2030 mali prispieť k inštalácii 950-tich nových zariadení na výrobu biometánu v celej Európe popri 1 300 zariadeniach, ktoré sú už v prevádzke. Pribudne tak 6,3 miliardy m3 biometánu ročne. Môže to prispieť k zamedzeniu takmer 29 miliónov ton emisií CO2 ročne, k celoročnému zásobovaniu 5 miliónov európskych domácností obnoviteľnou energiou a k výrobe 830 tisíc ton hnojív ročne.

Ilustračná foto/SBA

Ilustračná foto/SBA

Investície sa budú realizovať najmä v Dánsku (3,6 miliardy eur), Poľsku (3,4 miliardy eur) a Taliansku (2,4 miliardy eur). V prípade Dánska sa podiel biometánu v plynovej sieti približuje k 40 % a do roku 2030 sa plánuje zvýšiť jeho produkcia do takej miery, aby nahradil 100 % dopytu po plyne.

Dva roky po spustení plánu REPowerEU sa odvetvie mobilizuje na dosiahnutie cieľa výroby 35 miliárd m3 biometánu do roku 2030. Investície sú kľúčové na plné využitie potenciálu výroby biometánu a zefektívnenie vývoja nových zariadení v celej Európe. Zosúladenie taxonómie EÚ s cieľmi programu REPowerEU pre biometán nasmeruje kapitál do tohto sektora. Taxonómia EÚ zohráva kľúčovú úlohu pri stimulovaní ekologických investícií, hoci problémy pri uplatňovaní kritérií kontroly pretrvávajú. Na zabezpečenie ohlásených investícií je nevyhnutné zaviesť zosúladené politiky, zachovať stabilné regulačné rámce a uľahčiť dlhodobé konečné využitie biometánu a jeho vedľajších produktov.

EBA predstaví kľúčové výsledky tejto analýzy 5. júla na webinári Rozširovanie biometánu v číslach. Na tomto podujatí bude predstavené aj nové vydanie Európskej mapy biometánu.

Zdroj: EBA

Comments are closed.