EBA spolu s Európskou komisiou vytvárajú Priemyselné partnerstvo pre biometán

EBA spolu s Európskou Komisiou vytvárajú Priemyselné partnerstvo pre biometán

Priemyselné partnerstvo pre biometán (Biomethane Industrial Partnership – BIP) slúži ako spoločenstvo, v ktorom sa tvorcovia politík, priemysel a ďalšie zainteresované strany spájajú s cieľom podporiť dosiahnutie cieľa 35 miliárd kubických metrov ročnej produkcie a využívania trvalo udržateľného biometánu do roku 2030 a vytvoriť predpoklady pre ďalšie zvýšenie jeho potenciálu do roku 2050.

Priemyselné partnerstvo pre biometán pozostáva zo Správnej rady, viacerých pracovných skupín a sekretariátu. Správna rada je najvyšším orgánom riadiacim partnerstvo a skladá sa až zo 7 zástupcov Európskej komisie, členských štátov a hodnotového reťazca biometánu. Sekretariát poskytuje každodennú praktickú podporu a je financovaný podpornou skupinou pre hodnotový reťazec partnerstva, skupinou pozostávajúcou z Európskej bioplynovej asociácie (EBA) a až dvadsiatich spoločností.

Zahájenie Priemyselného partnerstva pre biometán / Zdroj: EBA

Práca priemyselného partnerstva pre biometán bude spočiatku štruktúrovaná do piatich pracovných skupín, v ktorých členovia spolupracujú na úrovni expertov na konkrétnych témach na základe pracovného programu partnerstva:

  1. Národné ciele, stratégie a politiky v oblasti biometánu
  2. Zrýchlenie projektu rozvoja biometánu
  3. Udržateľný potenciál pre inovatívne zdroje biomasy
  4. Nákladová efektívnosť výroby biometánu a pripojenie k sieti
  5. Potreby výskumu, vývoja a inovácií

Pracovné skupiny pracujú na konkrétnych vopred definovaných akciách a vytvárajú výstupy, ktoré pomáhajú dosiahnuť cieľ partnerstva. Všetci tvorcovia politiky EÚ, zástupcovia členských štátov, spoločnosti pôsobiace v oblasti biometánu a ďalšie zainteresované strany, ktoré chcú aktívne prispieť a zapojiť sa do dosiahnutia cieľa partnerstva, sa môžu prihlásiť do pracovnej skupiny.

Záujemcovia o členstvo v Priemyselnom partnerstve pre biometán majú na výber dve formy prihlášok za členov. Pridruženým členom sa môže stať ktokoľvek, koho zaujíma rozvoj biometánu. Pridružení členovia budú prizvaní na účasť na konkrétnych podujatiach vrátane workshopov, ktoré organizuje Priemyselné partnerstvo pre biometán. Členovia pracovnej skupiny budú riešiť aktuálne skupiny s odborníkmi v rámci svojej pracovnej skupiny a podávať správy Správnej rade

Zdroj: https://bip-europe.eu/about-the-partnership/

Comments are closed.