Peňažná hodnota celosystémových výhod biometánu ďaleko prevyšuje jeho súčasné výrobné náklady

Peňažná hodnota celosystémových výhod biometánu ďaleko prevyšuje jeho súčasné výrobné náklady

14. február, 2023

Nová správa Európskej bioplynovej asociácie ukazuje, že v roku 2030 by sa celý systém prínosov výroby biometánu v EÚ27 a Spojenom kráľovstve mohol pohybovať v rozmedzí od 38 do 78 miliárd EUR ročne, čo môže vzrásť na 133 až 283 EUR miliardy do roku 2050. Tieto čísla sú porovnateľné s HDP Luxemburska a Fínska v roku 2021.

Štúdia “Beyond energy: monetising biomethane’s whole system benefits” ukazuje, že anaeróbna digescia by mohla priniesť dodatočnú hodnotu 84 – 175 EUR/MWh vyrobeného biometánu, zatiaľ čo tepelné splyňovanie by mohlo priniesť ďalších 80 – 162 EUR/MWh. Tieto hodnoty prevyšujú súčasné náklady na výrobu biometánu prostredníctvom týchto technológií (55 – 100 EUR/MWh a 85 – 110 EUR/MWh pre anaeróbnu digesciu a tepelné splyňovanie).

Štúdia Beyond energy / Zdroj: EBA

V súčasnosti sú výrobcovia biometánu primárne odmeňovaní za to, že prispievajú k cieľom obnoviteľnej energie prostredníctvom podpory alebo trhových mechanizmov. Dodatočné pozitívne externality, ktoré prináša výroba biometánu (návrat živín do pôdy, eliminácia metánu z ovzdušia…), nie sú v súčasnosti spoločnosťou ako celok plne odmenené ani uznané.

Štúdia, ktorú dnes spustila spoločnosť Guidehouse, kvantifikovala hodnotu týchto výhod pre výber udržateľných surovín relevantných pre technológie výroby biometánu anaeróbnou digesciou a tepelným splyňovaním. Znižovanie emisií skleníkových plynov (GHG), ako je napríklad získavanie biogénneho CO2 počas výrobného procesu, je kľúčovou hodnotou. Energetická bezpečnosť, vytváranie pracovných miest a spracovanie odpadu zohrávajú v priebehu niekoľkých nasledujúcich desaťročí čoraz významnejšiu úlohu.

„Táto správa vrhá svetlo na pridanú hodnotu biometánu pre našu spoločnosť nad rámec poskytovania obnoviteľnej energie. Odvetvie biometánu, tvorcovia politík a regulačné orgány musia úzko spolupracovať, aby plne využili tieto výhody, pričom uprednostňujú organický odpad a zvyškové suroviny, stimulujú udržateľnú poľnohospodársku výrobu a zhodnocujú vedľajšie biometánové produkty (digestát a biogénny CO2).” hovorí Giulia Cancian, generálna tajomníčka EBA.

Zdroj: https://www.europeanbiogas.eu/new-study-shows-that-monetary-value-of-whole-system-benefits-of-biomethane-far-outweighs-current-production-costs/

Comments are closed.