Výhody využívania bioplynu a biometánu

Výhody využívania bioplynu a biometánu

Súčasná geopolitická situácia zapríčinila enormný rast cien ropy a zemného plynu. EÚ preto v snahe prerušiť závislosť na ruských palivách spustila plán REPowerEU. Jedným z jeho cieľov je podporiť produkciu bioplynu a biometánu v krajinách EÚ. Bioplynové stanice vedia využiť širokú škálu vstupnej biomasy, a to od zvyškov jedla, rôznych bioodpadov, vedľajších produktov až po pestovanú biomasu. Počas procesu fermentácie sa z nich uvoľňuje bioplyn, ktorý môže byť následne čistený na biometán. Aká sú najväčšie výhody týchto plynov?

1) Výroba týchto plynov je predvídateľná a je možné ju regulovať. Inými slovami, výrobňa je typickým palivovým zdrojom energie. Výrobu energie je možné pozastaviť a znovu rýchlo uviesť do prevádzky. Tiež je možné zdroj udržať v prevádzke neustále 24 hodín denne, 365 dní v roku. BPS pomôžu riešiť akumuláciu energie alebo stabilizáciu energetickej sústavy tak, aby sme mohli viac využívať energie zo slnka, vetra alebo vody a nemuseli sa pritom spoliehať na uhoľné zálohy. To je veľmi dôležité pre dekarbonizáciu energetiky.

2) Biometán je priama náhrada zemného plynu. To, čo funguje na zemný plyn, bude fungovať bez zmeny aj na biometán. Plyn vieme efektívne skladovať a plynárenská sieť je masívna a rozšírená. Máme teda kvalitnú infraštruktúru, len musíme plyn využívať efektívne a vedieť ho v dostatočnej miere vyrobiť z vlastných zdrojov.

3) Vyrába sa z mnohých rôznych vstupných surovín, ako sú kaly z čistiarní odpadových vôd, vedľajšie produkty z poľnohospodárstva a potravinárstva, komunálne odpady, odpady z reštaurácií a jedální, staré potraviny, vedľajšie živočíšne produkty napríklad z bitúnkov, mäsokombinátov či mliekarní a mnoho ďalších surovín biologického pôvodu, ktoré nie sú vhodné na spotrebu. Širokú škálu odpadov a vedľajších produktov je možné veľmi efektívne doplniť pestovanou biomasou, a to obzvlášť z plodín zlepšujúcich kvalitu pôdy alebo medziplodín. Svoje opodstatnenie má aj priama produkcia napr. kukurice, ktorá je najefektívnejším transformátorom slnečného žiarenia na pevnú biomasu medzi rastlinami vôbec a pri dobrej agrotechnike neškodí pôde nijako viac než akákoľvek iná plodina.

4) Existuje široké množstvo využitia biometánu. Obnoviteľná (bio)pohonná hmota, teplo aj elektrina zároveň sú možnosti, ktoré žiadna iná obnoviteľná energia nemá. Biometán vyrábaný zo surovín, ktoré definuje ako európska smernica RED II, sa nazýva pokročilým biopalivom. Tento pokročilý biometán sa bude využívať hlavne v doprave ako stlačený plyn BioCNG alebo v skvapalnenej forme ako BioLNG. Nepokročilý biometán je vhodné využívať uhlia pri výrobe tepla v zdrojoch, ktoré dodávajú teplo do systémov CZT.

Zdroj: https://sdeleni.idnes.cz/zpravy/bioplyn-a-biometan-mohou-nahradit-20-zemniho-plynu.A220624_144900_zpr_sdeleni_zuje

Comments are closed.