Stropovanie bioplynových staníc ohrozuje ciele pre dosiahnutie udržateľného hospodárstva

Stropovanie bioplynových staníc ohrozuje ciele pre dosiahnutie udržateľného hospodárstva

29. novembra 2022

Ministerstvo hospodárstva dnes do parlamentu doručilo návrh zákona na cenové zastropovanie zdrojov s výkonom nad 0,9 MW, ktoré sa vzťahuje aj na väčšinu bioplynových staníc (BPS). Slovenská  bioplynová asociácia (SBA) upozorňuje, že schválenie cenového stropu pre BPS bude mať za následok ohrozenie zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov a rozvoja biometánového sektora v celej krajine.

Takmer všetky BPS na Slovensku boli postavené s výkonom 0,99 megawatt. Stropovanie zdrojov pod jeden megawatt teda zasiahne celý segment. Existuje značná rozdielnosť medzi jednotlivými výškami investičných ako aj prevádzkových nákladov pre jednotlivé obnoviteľné zdroje energie (OZE). Segment BPS, kde dlhé roky stanovené výkupné ceny nepokrývali reálne prevádzkové náklady a splátky úverov, nehovoriac o vytváraní zisku a priestoru na budúce investície, môže nesprávne nastavené stropovanie viesť k ich ďalšej likvidácii. BPS sú tiež previazané s poľnohospodárskymi družstvami, ktoré môžu finančne strhnúť. Pri zastropovaní cien budú musieť mnohé BPS znížiť alebo úplne ukončiť svoju výrobu.

Na zjednodušenie môže poslúžiť krátky príklad zo stavebníctva. Developer si zakontrahoval dodávateľov, spustil výstavbu a zahájil predaj bytov za ceny zohľadňujúce náklady v súčasnej situácii. Pred dokončením ho však regulátor určením predajnej ceny donúti predávať so stratou. Určením cenového stropu sa bioplynové stanice dostávajú do podobnej situácie.

„Niektoré bioplynky, vnímajúc aktuálne trhové ceny, investovali nemalé investície do technológie (podotýkam že ide o nové pôžičky, historická prevádzka je vo väčšine BPS reálne stratová), boli nútené zakontrahovať si vstupné suroviny aj vo vyšších cenách (to platí pre všetky BPS). Vedia poskytovať stabilné dodávky elektriny, riešia prechod na poskytovanie podporných služieb, čím umožnia pripájanie iných nepredikovateľných, ale lacnejších OZE, stropovanie preto bude mať obrovský dopad.”, poukazuje Ing. Vladimír Šošovička, predseda SBA.

Medzi výnimkami zo stropovania sú aj zdroje využívajúce biometán. Keďže na Slovensku však zatiaľ existuje len jedna biometánová stanica (BMS), tento krok, obhajovaný zo strany MH ako ochrana biometánového sektoru, hodnotí SBA ako nedostatočný. Z návrhu MH vyplýva, že aby sa BPS vyhli stropovaniu cien, mali by sa transformovať na BMS. Táto premena je však časovo a finančne náročná.  Transformácii BPS na BMS neprospeje ani včerajšie zrušenie výzvy pre bioplynové stanice. Pre ďalší rozvoj biometánu je kľúčové zachovať BPS, ktoré sa na biometán následne môžu transformovať. Možným východiskom je uplatnenie výnimiek z Nariadenia Rady EÚ, osobitného (ne)stropovania resp. nastavenia samostatných hraníc podľa technológie, ktorú umožňuje aj nariadenie. SBA žiada o uplatnenie tejto výnimky pre sektor BPS, podobne ako to urobili iné krajiny, napr. Česká republika.

ÚRSO nastavuje rôzne ceny pre BPS podľa niekoľkých kategórií (od 0,75-0,990 MW, od 0,500-0,749, od 0,250-0,499 a 0,250 MW a menej). Nie je preto dôvod, aby boli bioplynové stanice v rámci kategórie 0,750 – 0,990 rozdelené novo do dvoch kategórií pod 0,9MW a nad 0,9 MW. Hranica 1,0 MW, ktorá je podľa Nariadenia Rady EÚ možná, by viedla k nediskriminačnému prístupu ku všetkým prevádzkovateľom BPS. Z vyššie uvedených dôvodov sa pre hranicu 1,0 MW rozhodla aj Česká republika, ktorá má podobnú štruktúru prevádzkovateľov bioplynových staníc.

„Z EÚ sú vysielané signály ako máme riešiť náhradu fosílneho plynu, energetickú nezávislosť od Ruska, spracovanie bioodpadu a otázky, kedy spustíme ďalšie biometánové stanice. My sa tu však boríme s existenčnými problémami a obrovskou neistotou. Nezanedbateľnú úlohu majú bioplynky aj v súvislosti so znižovaním únikov emisií metánu do atmosféry – rádovo horšieho skleníkového plynu z pohľadu vplyvu na klimatické zmeny, ale aj nespochybniteľným prínosom pri materiálovom a energetickom zhodnotení odpadu, ktoré nie je finančne zohľadnené,” uzavrel Šošovička.

Comments are closed.